JAVNI POZIV SAVEZA SPORTOVA STARI GRAD ZA PRIJAVU PROGRAMA NA GODIŠNJEM NIVOU IZ OBLASTI SPORTA KOJIMA SE UNAPREĐUJE RAD ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2022. GODINU

Savez sportova Stari grad na osnovu Zakona o sportu( „Sl. Glasnik RS“ br. 10/2016), Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji  Gradske opštini Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 43/2019 od 07.06.2019. godine) i Odluke o zadovoljavanju potreba interesa građana u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 34/2019 od 16.05.2019. godine) objavljuje

JAVNI POZIV SAVEZA SPORTOVA STARI GRAD ZA PRIJAVU PROGRAMA NA GODIŠNJEM NIVOU IZ OBLASTI SPORTA KOJIMA SE UNAPREĐUJE RAD ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2022. GODINU.

 Učesnici javnog poziva mogu preuzeti potreban obrazac za prijavu programa, kao i uputstvo za podnošenje prijave sa zvaničnog internet sajta Gradske opštine Stari grad www.starigrad.org.rs

Osoba za kontakt: Mirko Vujović, tel. 069/506-6060, mejl: ssstarigrad@gmail.com   Makedonska 42, Stari grad, Beograd, kancelarija br. 45.

Način dostavljanja: Preporučenom poštom ili dostavom u kancelariju SSSG na adresu:

Savez sportova Stari grad, Makedonska 42, Beograd

Predlozi programa moraju biti dostavljeni u zapečaćenoj koverti i sa naznakom
(čitko i štampanim slovima napisano):

Prijava na javni poziv za finansiranje Godišnjeg programa organizacija u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Stari grad za 2022. godinu

Rok za podnošenje predloga programa je 31. maj 2021. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju samo sportski klubovi registrovani od strane Saveza sportova Stari grad. Upustvo za registraciju možete pronaći na sledećem linku.

Odluka o izboru programa biće objavljena na zvaničnom internet sajtu opštine (www.starigrad.org.rs)

PRILOG:

  1. UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
  2. Obrazac 2
  3. Obrazac 8