Dokumenti

Izjava o pribavljanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

Rešenje o imenovanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

Rešenje o ovlašćenim službenim licima za vođenje postupka, preduzimanje pojedinih radnji i odlučivanje u upravnoj stvari

Rešenje lica ovlašćenog za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja 

Rešenje o postavljanju privremenog zastupnika   KP 22/1 i 22/45 KO Stari grad