Odluke Skupštine opštine

Statut Gradske opštine Stari grad

Poslovnik Skupštine gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst)

Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2016. godinu

Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2017. godinu

Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2018. godinu

Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2019. godinu

Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2020. godinu

Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2021. godinu

Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2022. godinu

Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Odluka o sprovođenju akcije uključivanja građana u budžetski proces

Odluka o upotrebi grba i zastave Gradske opštine Stari grad

Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst)

Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Stari grad

Odluka o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Stari grad

Odluka o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja programa udruženja sredstvima iz budžeta Gradske opštine Stari grad

Etički kodeks funkcionera Gradske opštine Stari grad

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u Gradskoj opštini Stari grad

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Gradske opštine Stari grad

Odluka o načinu finansiranja programa i projekata pravnih i fizičkih lica i finansiranju dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta

Odluka o zaštitniku građana u Gradskoj opštini Stari grad

Odluka o izmenama i drugim primanjima odbornika u Skupštini GO Stari grad i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima GO Stari grad (Drugi prečišćen tekst)

Odluka o izmenama i drugim primanjima odobrnika u Skupštini GO Stari grad i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica – 17.11.2022

Strategija upravljanja rizicima Gradske opštine Stari grad

Odluka o javnim raspravama

Odluka o pružanju usluga pravne pomoći u Gradskoj opštini Stari grad

Odluka o stalnim manifestacijama od značaja za Gradsku opštinu Stari grad

Odluka o dodeli nagrada i drugih javnih priznanja Gradske opštine Stari grad

Plan javnog zdravlja Gradske opštine Stari grad 2023-2026.g.

Lokalni akcioni plan za mlade GO Stari grad za period 2024-2026

Odluka o izmeni Odluke o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Gradske opštine Stari grad

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje Gradske opštine Stari grad