MATIČNA SLUŽBA

Matična služba Stari grad – Sekretarijat za Upravu Grada Beograd – Sektor za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava – Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Stari grad)

JUM: Jedinstveno upravno mesto – šalter sala Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42, radi sa strankama od 08,00 do 14,00 sati

ELEKTRONSKO SLANJE ZAHTEVA MATIČNOJ SLUŽBI STARI GRADlink

Telefoni:
Matična knjiga rođenih: 011/ 658 – 9901;  011/ 658 – 9903
Matična knjiga umrlih:  011/ 658 – 9906
Matična knjiga venčanih: 011/ 658 – 9908
Prijem u državljanstvo: 011/ 658 – 9902, 011/ 658 – 9904, 011/ 658 – 9905
Ukoliko pozivate iz regiona i inostranstva za prijem u državljanstvo: +38111658 – 9902, +38111658 – 9904, +38111658 – 9905
Dopisi i pošta: 011/ 658 – 9907

Načelnik Matične službe Stari grad011/658 -9900
Elektonska poštamaticaristarigrad@beograd.gov.rs

 

 • Izvod iz knjige rođenih, venčanih i umrlih na domaćem obrascu je 450 dinara
 • Izvodi iz matičnih knjiga na obrascu namenjenom inostranstvu iznosi 760 dinara
 • Uverenja iz matičnih knjiga 820 dinara
 • Uverenje o slobodnom bračnom stanju 1270 dinara
 • Naknadni upis činjenice smrti, promena ličnog imena i zaključenje braka preko punomoćnika 490 dinara
 • Zahtev 330 dinara
 • Žalba 490 dinara
 • Vanredni pravni lek  2 880 dinara
 • Rešenje  570 dinara
 • Uverenje 330 dinara
 • Razgledanje spisa za svaki započeti sa 380 dinara

Primer uplatnice:

Broj žiro računa: 840-742221843-57
Model: 97
Poziv na broj: 44-018
Svrha uplate: Republička administrativna taksa
Primalac: Budžet Republike Srbije