Odeljenje za opštu upravu

ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU

Odeljenje za opštu upravu obavlja poslove u vezi ažuriranja jedinstvenog biračkog spiska; poslove  organizovanja poslova iz oblasti upravljanja ljudskim resursima; praćenje i obaveštavanje zaposlenih o primeni propisa iz oblasti radnih odnosa; izradu nacrta rešenja i drugih pojedinačnih akata; analizu i kontrolu opisa poslova radnog mesta i njihovo pravilno razvrstavanje u zvanja i vrste; pripremu internih i javnih konkursa za popunu radnih mesta i učestvovanje u njihovom sprovođenju; izradu nacrta kadrovskog plana; učestvovanje u donošenju rešenja o ocenjivanju i napredovanju službenika; organizovanje poslova u vezi stručnog usavršavanja službenika; procenu efekata sprovedenih obuka i analizu potreba za obukom i dodatnim obrazovanjem svakog službenika; pripremu predloga godišnjeg programa stručnog usavršavanja službenika u saradnji sa drugim unutrašnjim organizacionim jedinicama; vođenje i uspostavljanje kadrovske evidencije zaposlenih i ostalih poslova od značaja za karijerni razvoj službenika; vođenje personalnih dosijea svih zaposlenih u Upravi; poslove biroa za nađene stvari na teritoriji grada Beograda; poslove za odbrambene pripreme, zaštitu tajnih podataka, vanredne situacije, bezbednost i zdravlje na radu, PPZ i samozaštitnu delatnost; obavljanje poslova kontrole ulaska i izlaska lica i vozila iz zgrade gradske opštine i staranje o bezbednosti imovine i lica koja borave u zgradi gradske opštine; staranje o održavanju zgrade, ispravnosti svih uređaja i opreme u zgradi i prostorija van sedišta gradske opštine; upravljanje i korišćenje motornih vozila gradske opštine; saradnju Odeljenja sa ostalim unutrašnjim organizacionim jedinicama u Upravi, u cilju efikasnijeg rada Uprave i unapređenja informacionog sistema gradske opštine; sagledavanje potreba i predlaganje pravca razvoja informacionog sistema; učestvovanje u izradi analiza, informacija, uputstava operativnih programa, razvoja informacionog sistema gradske opštine i definisanje projektnih i programskih zadataka; vršenje kontrole i verifikaciju izvršenih projektnih zadataka; sprovođenje analize informatičke infrastrukture i definisanja projektnih zadataka za njen redovan razvoj, održavanje i rad; projektovanje modela integracije računarske i mrežne opreme – servera, računarskih radnih stanica, mrežne opreme, kablovskih i radio veza; projektovanje modela integracije sistemskog softvera i servisa – operativnih sistema, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa – elektronske pošte, intraneta, interneta i dr; projektovanje modela integracije informacionog sistema zasnovanog na smart karticama – opreme i smart kartica, sistemskog softvera, baza podataka korisnika kartica, korisničkih aplikacija na karticama i u sistemu; projektovanje modela zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa podataka; sprovođenje testiranja infrastrukturnih celina po procesima; davanje predloga za izradu strategije razvoja i implementaciju e-Uprave; pripremu mere za razvoj i unapređenje elektronske uprave; saradnju sa nadležnim organima i institucijama zaduženim za uvođenje e-Uprave na svim nivoima i sprovodi mere neophodne za pripremu postojećeg informacionog sistema za integraciju e-Uprave u celini i na svim nivoima; obavljanje poslova tehničkog održavanja računarske opreme; praćenje razvoja i dostignuća informatike putem stručne literature i dr.; poslove upravljanja dokumentima i arhive; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima Uprave gradske opštine, kao i druge poslove po nalogu načelnika Uprave.

U Odeljenju za opštu upravu obrazuju se uže unutrašnje organizacione jedinice, i to:

  1. Odsek za upravljanje dokumentima,
  2. Odsek za opšte poslove,
  3. Odsek za ljudske resurse,
  4. Odsek za informacione tehnologije i e-upravu,
  5. Grupa poslova samozaštite i obezbeđenja i PPZ.

 

Kontakt telefoni: 011/3220-314

Elektronska pošta: opstauprava@starigrad.org.rs