Uprava Gradske opštine Stari grad

Uprava gradske opštine obrazuje se kao jedinstven organ za obavljanje poslova gradske opštine utvrđenih zakonom, Statutom grada Beograda i Statutom Gradske opštine Stari grad, kao i zakonom poverenih poslova državne uprave.
U postupku pred Upravom Gradske opštine kada se rešava o pravima, obavezama i ineresima građana i pravnih lica, odnosno preduzimaju upravne radnje, primenjuju se propisi o upravnom postupku.
Uprava gradske opštine dužna je da svim fizičkim i pravnim licima omogući jednaku pravnu zaštitu u ostvarivanju prava, obaveza i pravnih interesa i odgovorna je za kvalitetno i efikasno vršenje poslova iz delokruga izvornih i poverenih nadležnosti i dužna je da strankama omogući brzo i delotvorno ostvarivanje prava, obaveza i pravnih interesa.
U okviru Uprave gradske opštine, kao jedinstvenog organa, obrazuju se unutrašnje organizacione jedinice i određuje se njihov delokrug rada, u skladu sa Statutom grada Beograda i Statutom Gradske opštine.
Upravom Gradske opštine, kao jedinstvenim organom, rukovodi načelnik Uprave gradske opštine, njega postavlja Veće gradske opštine, na osnovu javnog konkursa, na period od pet godina.
Načelnik Uprave raspoređuje rukovodioce organizacionih jedinica u Upravi gradske opštine; objedinjuje akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Uprave gradske opštine i isti dostavlja Veću gradske opštine na usvajanje; rešava sukobe nadležnosti između unutrašnjih organizacionih jedinica; rešava o izuzeću službenog lica u Upravi gradske opštine; donosi i potpisuje akta doneta u upravnom postupku i odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Upravi gradske opštine; utvrđuje raspored radnog vremena u Upravi gradske opštine, uz saglasnost Veća gradske opštine i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom, drugim aktima Skupštine gradske opštine i po ovlašćenju Veća gradske opštine i predsednika Gradske opštine.

Vladimir Baćović, NAČELNIK UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine. Pravosudni ispit položio je 2002, a javnobeležnički ispit 2014. godine. Do polaganja pravosudnog ispita, radno iskustvo stekao je u advokatskoj kancelariji Žugić. Od oktobra 2002. do marta 2005. godine radio je u Službi za pravne, kadrovske i opšte poslove Delta banke, a potom i Folks banke, na više odgovornih pozicija u vezi sa pravnim poslovima. Od decembra 2013. do jula 2014. godine bio je vršilac dužnosti generalnog direktora JKP „Infostan“. U avgustu 2014. godine imenovan je za javnog beležnika za područje Drugog osnovnog suda u Beogradu, Gradska opština Rakovica.

REŠENJE O IZBORU NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

 

 

 

Nataša Gavrilović, ZAMENICA NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2013. godine i stekla zvanje master diplomirani pravnik a 2020. godine je položila državni stručni ispit za rad u organima državne uprave i lokalne samouprave. Radno iskustvo sticala je u advokatskoj kancelariji advokata Ane Mrvaljević i pružanjem besplatne pravne pomoći na ,,pravnoj klinici“ za porodično pravo. Od novembra 2016. godine do oktobra 2020. godine radila je u Kabinetu ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, na odgovornoj poziciji, na poslovima koordinacije institucija i nevladinih organizacija iz oblasti demografije i populacione politike. U periodu od 2014. godine do 2016. godine radila je kao mlađi savetnik, na pravnim poslovima analitičara u oblasti vanrednih situacija, u Kabinetu ministra bez potrfelja zaduženog za vanredne situacije . Od 2013. godine do 2014. godine radila je u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na pravnim poslovima u kadrovskoj službi. Potom 2017/18/19/20 bila je član Komisije za Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufanansiranje mera populacione politike u jedinica lokalne samouprave kao i član Komisija za Javne nabavke.

REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

kontakt telefoni: 011/ 3221-114 i 3227-016

 

ODELJENJA I SLUŽBE UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD: