Predsednik Gradske opštine Stari grad

RADOSLAV MARJANOVIĆ, PREDSEDNIK GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Radoslav Marjanović je rođen 1989. u Beogradu. Odrastao je i živi na Starom gradu. Diplomirao je ekonomiju na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) gde je stekao zvanje diplomirani ekonomista. Sada je na master studijama na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Kao rođeni Starograđanin završio je OŠ „Drinka Pavlović“, a srednjoškolsko obrazovanje u Petoj beogradskoj gimnaziji. Od 2014. do 2019. radio je u Ministarstvu omladine i sporta, pri kabinetu ministra na poslovima međunarodne saradnje, unapređenja omladinske politike, podsticanju omladinskog preduzetništva i zapošljavanja mladih. Učestvovao je i u kreiranju Nacionalne strategije za mlade (2015-2025). Član je SNS-a od 2010. a poslednjih šest godina aktivno se bavi lokalnom politikom. U dva mandata (2014 i 2018) je biran za odbornika Skupštine grada Beograda, a od 2016. je bio zamenik šefa odborničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini grada Beograda. Kao odbornik zalagao se za brojne projekte i inicijative na Starom gradu –  od rekostrukcije Pionirskog parka i Parka vojvode Vuka, uređenja zelenih površina i urbanih džepova, obnovu i uređenje preko 200 fasada duž Kosančićevog venca i drugih starogradskih ulica, do projekta spuštanja jezgra grada na beogradske reke.

Izabran je za predsednika Gradske opštine Stari grad 24. avgusta, na drugoj sednici Skupštine GO Stari grad, kao odbornik sa liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu.“

kontakt telefoni: 011/ 3221-114, 011/ 3227-016
elektronska pošta: predsednik@starigrad.bg.ls.gov.rs 

NADLEŽNOSTI PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE:

1) predstavlja i zastupa Gradsku opštinu;
2) predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština Gradske opštine;
3) naredbodavac je za izvršenje budžeta;
4) usmerava i usklađuje rad Uprave Gradske opštine i donosi uputstva i naredbe i druge potrebne akte za rad Uprave Gradske opštine;
5) donosi pojedinačne i druge akte za koje je ovlašćen zakonom, ovim Statutom ili odlukom Skupštine Gradske opštine;
6) u ime Gradske opštine zaključuje kolektivne ugovore za javna preduzeća, ustanove i druge organizacije čiji je osnivač Gradska opština;
7) organizuje rad Veća Gradske opštine, saziva i predsedava sednicama Veća i daje konkretna zaduženja članovima Veća iz delokruga rada Veća;
8) donosi pojedinačna akta u skladu sa odlukom o budžetu;
9) donosi pojedinačne akte i preduzima radnje kada je zakonom određeno da neki akt donosi ili neku radnju preduzima nadležni organ, osim onih akata i radnji koji su u isključivoj nadležnosti Skupštine Gradske opštine, Veća Gradske opštine i Uprave Gradske opštine;
10) obrazuje stručna radna tela po pitanjima iz svoje nadležnosti;
11) predlaže akta koje donosi Veće Gradske opštine, izuzev akata čiji je predlagač Uprava Gradske opštine i vrši i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Gradske opštine.

Pomoćnici predsednika Gradske opštine Stari grad:

 • Maria Markov
  POMOĆNICA PREDSEDNIKA OPŠTINE ZADUŽENA ZA OBLASTI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I SOCIJALNE ZAŠTITERođena je 1982. godine u Beogradu. Diplomirani je menadžer, a deo obrazovanja stekla je Americi. Po povratku u Srbiju bavi se uredničkim i scenarističkim radom na najgledanijim i najkomercijalnijim TV formatima u okiru “Emotion production” (2006-2010).
  Dugogodišnje radno iskustvo u oblasti socijalne zaštite, sa posebnim akcentom na populaciju starih, stekla je obavljajući poslove pomoćnika šefa kabineta zamenika gradonačelnika Beograda (2011-2012) i upravnika RJ Dnevni centri i klubovi i Službe ”pomoć u kući” Gerontološkog centra Beograd (2012-2018). Osnivač, inicijator i autor je brojnih manifestacija, programa i projekata koji se tiču seniora, neki od njih su:  Međugeneracijski festival OKej grada Beograda, Sajma za treće doba 55+, Senior info mreža, Međugeneracijski savet pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja i dr. Prošla je i obuku za proizvođače organske proizvodnje u Privrednoj komori Grada Beograda (2016) i bila saradnik Svetske turističke organizacije na projektu ”Hotel Energy Solution”.

  U Skupštini Grada Beograda bila je odbornik od 2012-2018 godine. Tokom tog perioda bila je i član Administrativno-mandatne komisije, član Komisije za spomenike, član Saveta za informisanje Grada Beograda i član Saveta za kulturu Grada Beograda.

  Osnivač je nevladinih organizacija iz oblasti civilnog društva i evropskih vrednosti, socijalne zaštite, poljoprivrede i zaštite životne sredine. Volonter i aktivista u predsedničkoj kampanji ‘Al Gore vs. George Bush’ 2000 godine za Al Gora, volonter u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i dobrovoljni davalac krvi.

elektronska pošta: mmarkov@starigrad.bg.ls.gov.rs

 • Aleksandar Puača
  POMOĆNIK PREDSEDNIKA OPŠTINE ZADUŽEN ZA OBLASTI EKONOMSKOG RAZVOJA, URBANIZMA, OMLADINSKE POLITIKE I SPORTA

Diplomirani ekonomista, rođen 1989. godine u Beogradu. Odrastao i živi na Starom gradu. Bio učenik OŠ Kralj Petar Prvi, Prve ekonomske škole a nakon toga diplomirao na Ekonomskom faultetu, Univerziteta u Beogradu na studijskom programu „Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika“. 2013. godine radio u Ministarstvu za Zaštitu životne sredine. Od 2014. do 2017. bavio se privatnim poslom. Od 2017-2020 radio u Republičkom zavodu za statistiku na poslovima Evropskih integracija i međunarodne saradnje. 2019. kao predstavnik Zavoda radio u Evropskoj komisiji – Evrostat-u u Luksemburgu. Obavljao funkciju zamenika koordinatora radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnihpropisa EU iz oblasti statistike, kao i člana radne grupe za pripremu popisa stanovništva „popis 2021“.

U opštini Stari grad biran za odbornika u sazivu 2016-2020. Bio je član saveta za komunalne i građevinske poslove, kao i član školskog odbora Vazduhoplovne akademije Beograd. Tečno govori engleski jezik.

elektronska pošta: apuaca@starigrad.bg.ls.gov.rs

kontakt telefoni: 011/ 3221-114, 011/ 3227-016