Odeljenje za budžet i finansije

ODELJENJE ZA ZA BUDŽET I FINANSIJE

Odeljenje za budžet i finansije obavlja poslove koji se odnose na: planiranje, pripremu i sprovođenje budžeta gradske opštine; izradu nacrta i predloga odluke o budžetu i pripremu izmena i dopuna odluke o budžetu tokom godine; izradu izveštaja o ostvarivanju javnih prihoda i izvršenju rashoda na nivou gradske opštine; obaveštavanje korisnika budžetskih sredstava o odobrenim aproprijacijama; pripremu predloga odluka i drugih akata o upotrebi sredstava budžeta, stalne i tekuće budžetske rezerve; praćenje izvršenja finansijskih planova i programa poslovanja budžetskih korisnika; izveštavanje po zahtevima Grada i Republike; pripremanje nacrta plana javnih investicija; vršenje raspodele sredstava indirektnim korisnicima budžetskih sredstava u okviru odobrenih aproprijacija; pripremanje predloga odluke o upotrebi sredstava stalne i tekuće budžetske rezerve; pripremanje zahteva za otvaranje i zatvaranje budžetskih računa; razvrstavanje sredstava po osnovu donetih akata i zaključenih ugovora kroz SAP – FM – modul; obavlja poslove koji se odnose na izradu stručnih uputstava koja sadrže smernice kao osnov za izradu finansijskih planova i tromesečnih kvota za izvršenje budžeta budžetskih korisnika; praćenje i bilansiranje sredstava neophodnih za isplatu plata, dodataka i naknada izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u organima gradske opštine; prađenje rada trezora, poslove kontrole, plaćanja i transfera sredstava sa konsolidovanog računa trezora; praćenje propisa iz oblasti finansijskog poslovanja i knjigovodstva; izradu periodičnih i završnih računa budžeta, konsolidovanog završnog računa budžeta gradske opštine i završnog računa direktnih budžetskih korisnika; usklađivanje dinamike priticanja, trošenja i plasiranja sredstava; planiranja javnih nabavki; izradu periodičnih izveštaja o izvršenju budžeta; praćenje i bilansiranje sredstava za zarade i naknade; izradu izveštaja o izvršenju prihoda i rashoda budžeta; upravljanje gotovinskim sredstvima, plasmanom i finansijskim obavezama; upravljanje, evidentiranje i popis finansijske i nefinansijske imovine; finansijsko praćenje izvršenja obaveza i realizacije potraživanja; pripremanje, kontrolu i izvršavanje zahteva za plaćanje; vođenje glavne knjige trezora, pomoćnih knjiga i evidencija; izveštavanje nadležnih organa Grada i Republike u skladu sa zakonom; izradu obrasca za Registar zaposlenih; vršenje poslova likvidature i blagajne; vođenje poslovnih knjiga direktnih korisnika i indirektnog korisnika budžeta i usklađivanje sa glavnom knjigom trezora; sastavljanje periodičnih i godišnjih finansijskih izveštaja; vršenje kontrole programa poslovanja i praćenje namenskog trošenja budžetskih sredstava; obračun plata zaposlenih, imenovanih, postavljenih i izabranih lica; vođenje evidencije, popunjavanja i dostavljanja obrazaca poreskih prijava za PDV; obradu zahteva za korišćenje prostorija gradske opštine; vođenje evidencije i praćenje uplata o datim kreditima prema zaključenim ugovorima o kreditima; obavlja poslove koji se odnose na: prikupljanje informacija o potrebama odeljenja i službi za dobrima, uslugama i radovima; pripremu predloga Plana javnih nabavki dobara, usluga i radova i Plana nabavki dobara, usluga i radova na koje se Zakon ne primenjuje za narednu godinu; pripremu izmene i dopune Planova nabavki; objavljivanje usvojenih planova, izmena i dopuna na Portalu javnih nabavki i internet stranici gradske opštine; pripremu odluke o pokretanju postupka, predloga rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje postupaka javnih nabavki, pripremu konkursne dokumentacije za javne nabavke; objavljivanje poziva za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i internet stranici gradske opštine; pripremu izmena i dopuna konkursne dokumentacije i njeno objavljivanje na Portalu javnih nabavki i internet stranici gradske opštine; pripremu obaveštenja o produžetku roka za dostavu ponuda i njegovo objavljivanje na Portalu javnih nabavki i internet stranici gradske opštine; pripremu predloga o dodeli ugovora o javnoj nabavci i prihvatanju ponuda; objavljivanje odluke o dodeli ugovora na Portalu javnih nabavki i internet stranici gradske opštine; pripremu ugovora i dostavljanja istih na potpisivanje; pripremu obaveštenja o zaključenom ugovoru i njegovom objavljivanju na Portalu javnih nabavki i internet stranici gradske opštine; vođenje evidencije o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama u otvorenim postupcima, pregovaračkim postupcima i postupcima male vrednosti, zbirnim podacima o ishodima javnih nabavki, evidenciji o obustavljenim i poništenim postupcima i izvršenju Plana javnih nabavki; tromesečno dostavljanje izveštaja Upravi za javne nabavke; obavljanje poslova predviđenih MM modulom programa SAP (unošenje zaključenih ugovora, izrada naloga za trebovanje materijala i osnovnih sredstava); obrada ugovora o kreditima; davanje solidarne pomoći zaposlenima u Upravi gradske opštine u skladu sa aktima gradske opštine; obradu akata u vezi upućivanja izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u gradskoj opštini; obračun dnevnica za službeni put u zemlji i inostranstvu; vođenje evidencije korišćenja i izdavanja osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala; vođenje evidencije o izradi pečata i štambilja i zaduženju zaposlenih za čuvanje i upotrebu istih; obračun i isplatu naknada na osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o stručnom usavršavanju u svojstvu volontera i drugih ugovora; obračun i isplatu naknada odbornicima, članovima komisija i radnih tela; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima Uprave gradske opštine, kao i druge poslove po nalogu načelnika Uprave.

U Odeljenju za budžet i finansije obrazuju se uže unutrašnje organizacione jedinice, i to:

  1. Odsek za budžet,
  2. Odsek za finansije,
  3. Odsek za javne nabavke

 

Kontakt telefon: 011/ 3225-515

Elektronska pošta:: budzet@starigrad.org.rs

Preuzmite obrasce Odeljenja ovde