Interni propisi

VEĆE GRADSKE OPŠTINE

Pravilnik o izmenama pravilnika o korišćenju prostorija Gradske opštine Stari grad (30.09.2022)

Cenovnik

PREDSEDNIK GRADSKE OPŠTINE

NAČELNIK UPRAVE GRADSKE OPŠTINE

ŽALBENA KOMISIJA
Poslovnik o radu Žalbene komisije Gradske opštine Stari grad

STRATEGIJE, PLANOVI, PROGRAMI