Interni propisi

VEĆE GRADSKE OPŠTINE

Poslovnik o radu Veća gradske opštine

Pravila zaštite od požara Gradske opštine Stari grad

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti i odgovornosti za štetu zaposlenih u Upravi gradske opštine Stari grad

Pravilnik o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih (treći prećišćen tekst -20.6.2022)

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Gradskoj opštini Stari grad

Pravilnik o finansiranju programa u oblasti sporta

Pravilnik o kategorizaciji organizacija u oblasti sporta sa teritorije Gradske opštine Stari grad

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Gradskoj opštini Stari grad

Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva

Izmene i dopune Pravilnika (broj 020-3-184/15 od 31.03.2015.)

Pravilnik o korišćenju službenih vozila Gradske opštine Stari grad i potrošnji goriva

Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju

Pravilnik o korišćenju prostorija Gradske opštine Stari grad

PREDSEDNIK GRADSKE OPŠTINE

Uputstvo za procedure plaćanja i transfera sredstava sa konsolidovanog računa trezora Gradske opštine Stari grad

Uputstvo za vođenje evidencije o sredstvima u budžetu Gradske opštine Stari grad koja su rezervisana, odnosno za koja je stvorena finansijska obaveza Gradske opštine Stari grad

NAČELNIK UPRAVE GRADSKE OPŠTINE

Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema Gradske opštine Stari grad

Politika upravljanja ljudskim resursima u Gradskoj opštini Stari grad

Lista kategorija registraturskog materijala s rokovima čuvanja organa Gradske opštine Stari grad

Uputstvo za trebovanje i izdavanje kancelarijskog materijala
Izmena Uputstva (broj 020-2-68/18 od 17.10.2018.)

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti u upravi Gradske opštine Stari grad

ŽALBENA KOMISIJA

STRATEGIJE, PLANOVI, PROGRAMI

Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

Odluka o izmeni Odluke o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti

Savet za rodnu ravnopravnost

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Plana javnog zdravlja Gradske opštine Szari grad za period 2023. do 2026. godine

Zaključak o usvajanju Plana javnog zdravlja Gradske opštine Stari grad 2023-2026.g.

Plan javnog zdravlja Gradske opštine Szari grad za period 2023. do 2026. godine