Interni propisi

VEĆE GRADSKE OPŠTINE

Poslovnik o radu Veća gradske opštine
Izmene i dopune Poslovnika (broj 020-3-11/19 od 14.01.2019.)
Pravila zaštite od požara Gradske opštine Stari grad
Izmene Pravila (broj 020-3-150/17 od 25.05.2017.)
Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti i odgovornosti za štetu zaposlenih u Upravi gradske opštine Stari grad
Izmene i dopune Pravilnika (broj 020-3-139/19 od 25.04.2019.)

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi gradske opštine Stari grad 20.02.2020.

Pravilnik o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Gradskoj opštini Stari grad – drugi prečišćen tekst
Izmene Pravilnika (broj 020-3-279/19 od 29.08.2019.)
Izmena i dopuna Pravilnika (broj 020-3-362/19 od 28.11.2019.)
Izmene i dopune Pravilnika (broj 020-3-150/2020 od 22.05.2020.)
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Gradskoj opštini Stari grad
Pravilnik o finansiranju programa u oblasti sporta
Pravilnik o kategorizaciji organizacija u oblasti sporta sa teritorije Gradske opštine Stari grad
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Gradskoj opštini Stari grad
Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva
Izmene i dopune Pravilnika (broj 020-3-184/15 od 31.03.2015.)
Pravilnik o korišćenju službenih vozila Gradske opštine Stari grad i potrošnji goriva
Izmene Pravilnika (broj 020-3-82/19 od 21.03.2019.)
Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju
Izmene i dopune Pravilnika (broj 020-3-376/15 od 09.07.2015.)
Izmene i dopune Pravilnika (broj 020-3-138/19 od 25.04.2019.)
Izmene Pravilnika (broj 020-3-126/2020 od 01.04.2020.)
Pravilnik o korišćenju prostorija Gradske opštine Stari grad
Cenovnik

PREDSEDNIK GRADSKE OPŠTINE

Uputstvo za procedure plaćanja i transfera sredstava sa konsolidovanog računa trezora Gradske opštine Stari grad
Uputstvo za vođenje evidencije o sredstvima u budžetu Gradske opštine Stari grad koja su rezervisana, odnosno za koja je stvorena finansijska obaveza Gradske opštine Stari grad

NAČELNIK UPRAVE GRADSKE OPŠTINE

Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema Gradske opštine Stari grad
Politika upravljanja ljudskim resursima u Gradskoj opštini Stari grad
Lista kategorija registraturskog materijala s rokovima čuvanja organa Gradske opštine Stari grad
Uputstvo za trebovanje i izdavanje kancelarijskog materijala
Izmena Uputstva (broj 020-2-68/18 od 17.10.2018.)

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti u upravi Gradske opštine Stari grad

ŽALBENA KOMISIJA
Poslovnik o radu Žalbene komisije Gradske opštine Stari grad

Strategije, planovi i programi

Lokalni akcioni plan za mlade GO Stari grad 2017. – 2021.
Sport
Savet za ekologiju
Program unapređenja socijalne zaštite
Kultura
Kancelarija za mlade