Lokalni ombudsman Gradske opštine Stari grad

Skupština Gradske opštine Stari grad je 29.11.2016. godine donela Odluku o zaštitniku građana – lokalnom ombudsmanu Gradske opštine Stari grad.

Zaštitnik građana – lokalni ombudsman za teritoriju Gradske opštine Stari grad je nezavisan i samostalan organ, koji je ovlašćen da vrši kontrolu poštovanja prava građana, utvrđivanje povreda učinjenih aktima, radnjama ili nečinjenjem Uprave Gradske opštine i preduzeća čiji je osnivač Gradska opština ako se radi o povredi propisa i opštih akata Gradske opštine.

Zaštitnik građana – lokalni ombudsman, u okviru svojih nadležnosti, obavlja sledeće poslove:

– prikuplja informacije iz različitih izvora o primeni odluka i drugih opštih akata Gradske opštine iz oblasti ljudskih prava
– priprema godišnji izveštaj o ostvarivanju i poštovanju ljudskih prava i primeni načela nediskriminacije od strane uprave i dostavlja ga Skupštini
– prima i ispituje predstavke koje se odnose na povredu ljudskih prava od strane Uprave gradske opštine
– postupa po sopstvenoj inicijativi u svakom slučaju gde postoji sumnja o postojanju kršenja ljudskih prava od strane Uprave gradske opštine,
– posreduje u mirnom rešavanju sporova u vezi sa kršenjem ljudskih prava na teritoriji gradske opštine
– organizuje i učestvuje u organizaciji i pripremi savetovanja o ostvarivanju i poštovanju ljudskih prava i zabrani diskriminacije
– organizuje i učestvuje u organizaciji i pripremama kampanja za informisanje javnosti o pitanjima značajnim za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i zabrani diskriminacije
– inicira i podstiče obrazovanje o ljudskim pravima u svim oblastima života
– sarađuje i razmenjuje iskustva sa drugim zaštitnicima građana i drugim organima i organizacijama koje se bave zaštitom i unapređenjem ljudskih prava u zemlji i inostranstvu, i
– obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovom odlukom i drugim opštim aktima gradske opštine

Zaštitnik građana – lokalni ombudsman pokreće postupak po pritužbi građana ili po sopstvenoj inicijativi.

Lokalni ombudsman – zaštitnik građana nije ovlašćen da kontroliše rad Skupštine, Predsednika i Veća gradske opštine.

Zaštitnik građana – lokalni ombudsman za svoj rad odgovara Skupštini Gradske opštine, koja ga i bira na tu funkciju na period od pet godina, a isto lice može biti najviše dva puta uzastopno birano na ovu funkciju.

Jovan Knežević – LOKALNI OMBUDSMAN GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Rođen je 1981. godine. Detinjstvo je proveo na relaciji Jevremova ulica (Stari grad) – Stevana Šupljikca (Pančevo). Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje master prava. Tokom studija bavio se zaštitom prava studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao potpredsednik studentske organizacije TEU (Tradicija evropskog univerziteta). Karijeru pravnika započinje kao pripravnik u advokatskoj kancelariji, nakon čega je unapređen u status pravnog savetnika. Početkom 2011. godine postaje samostalni savetnik za javne nabavke, pravna i kadrovska pitanja u Domu zdravlja „Stari Grad“. Krajem 2013. godine prelazi na poziciju pomoćnika za pravna i ekonomska pitanja sekretara za zdravstvo Grada Beograda, na kojoj ostaje do sredine godine, kada preuzima funkciju direktora Privrednog društva „25. Maj-Milan Gale Muškatirovićˮ d.o.o. 

Za lokalnog ombudsmana Gradske opštine Stari grad izabran je 11. septembra 2020. godine, 

Pohađao je Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, kao i veći broj kurseva iz oblasti državne uprave i lokalne samouprave i javnih nabavki. Tokom svoje karijere bavi se humanitarnim i neprofitnim radom, gde se ističu rad u Crvenom krstu Beograd i rad u Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju Beograd.

Na inicijativu zaslužnih sportista i sportskih radnika Tekvondo asocijacije Srbije izabran je za počasnog predsednika Beogradske tekvondo asocijacije, zbog izuzetnog zalaganja za unapređenje statusa tekvondoa u srpskom sportu. Tečno govori engleski, a poznaje osnove nemačkog jezika.

 

Ana Ogrizović – ZAMENICA LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Ana Ogrizović je rođena 1984. godine u Loznici. Završila Osnovnu školu „Jovan Cvijić“ i Gimnaziju „Vuk Karadžić“ u Loznici. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine. Master akademske studije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, završila 2012. godine. Položila  pravosudni ispit 2012. godine, a advokatski ispit 2013. godine. U Imenik advokata upisana 2013. godine. Od 2010. godine do 2013. godine radila je kao advokatski pripravnik. Od 2013. godine radi kao advokat. U svojoj osmogodišnjoj advokatskoj praksi, zastupala je u građanskim, krivičnim, privrednim, upravnim, ustavnim, prekršajnim  postupcima i sporovima, pred sudovima, državnim organima i državnim agencijama, te Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.  Angažovana je 2015. godine kao pravni savetnik međunarodnog tima u istrazi radi utvrđivanja poštovanja domaćih zakona i antikorupcijskih zakona SAD (FCPA). Od avgusta 2018. godine do oktobra 2019. godine obavljala je funkciju Zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad. Od oktobra 2019. godine do avgusta 2020. godine obavljala je funkciju Sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad. Od januara 2020. godine do avgusta 2020. godine obavlja funkciju Sekretara Izborne komisije Skupštine Gradske opštine Stari grad. 

Izabrana je na funkciju Zamenika Lokalnog ombudsmana Gradske opštine Stari grad na sednici Skupštine GO Stari grad, održane 11.09.2020. godine.

Kancelarija 50 na III spratu zgrade GO Stari grad, Makedonska 42

telefon: 3300 – 641, 3300- 681
e-mail: zastitnikgradjana@starigrad.org.rs

OBRASCI:

GODIŠNJI IZVEŠAJI O RADU: