Odeljenje za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika

ODELJENJE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE, POSLOVE VEĆA I PREDSEDNIKA

 Odeljenje za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika obavlja poslove koji se odnose na: pružanja  besplatne pravne pomoći; stručne, organizacione i administrativno-tehničke poslove vezane za rad predsednika gradske opštine i održavanje sednica Skupštine, Veća gradske opštine i njihovih radnih tela kada su ti poslovi posebnim aktom o obrazovanju radnih tela stavljeni u nadležnost ovog Odeljenja; obradu i čuvanje svih izvornih akata o radu organa gradske opštine; pripremu i izradu normativnih i svih drugih akata, u saradnji sa resornim odeljenjima i službama, čiji je donosilac Skupština, Veće ili predsednik gradske opštine, ukoliko za pripremu i izradu nisu zaduženi posebnim propisima ili odlukama, drugi organi, tela ili ustanova čiji je osnivač gradska opština; stručne poslove u oblasti ostvarivanja prava iz radnog odnosa izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine; vođenje evidencije funkcionera i dostavljanje podatataka o tome Agenciji za sprečavanje korupcije; vođenje evidencije o održanim sednicama; objavljivanje akata organa gradske opštine u javnim glasilima; pripremu informacije o određenim pitanjima za potrebe organa gradske opštine; pružanje stručne pomoći zaduženom članu Veća u pripremi odluke Veća u drugostepenom upravnom postupku o pravima i obavezama građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija iz nadležnosti gradske opštine, o kojima odlučuje Veće, kao drugostepeni organ; razmatranje predstavki, pritužbi, peticija i predloga građana, upućenih organima gradske opštine i obaveštavanje građana o postupanju; administrativno-tehničke poslove za izabrana, imenovana i postavljena lica u gradskoj opštini; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima Uprave gradske opštine, kao i druge poslove po nalogu načelnika Uprave.

 

Kontakt telefoni: 011/ 3300-583

Elektronska pošta: skupstinskiposlovi@starigrad.org.rs

Besplatna pravna pomoć za građane:

  1. Besplatna pravna pomoć za građane – Pitanja i odgovori
  2. Praktičan vodič za građane- Kako da ostvarite besplatnu pravnu pomoć
  3. Preuzmite obrasce Odeljenja ovde