Skupština Gradske opštine Stari grad

 

Skupština Gradske opštine je predstavnički organ koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi, Statutu grada Beograda i Statutu Gradske opštine Stari grad.

Skupštinu Gradske opštine Stari grad čini 56 odbornika koji se biraju po proporcionalnom sistemu. Organi Gradske opštine Stari grad su Skupština Gradske opštine, predsednik Gradske opštine i Veće Gradske opštine. Skupština ima i svog sekretara koga, na predlog predsednika, biraju odbornici.

Skupština Gradske oppštine Stari grad ima nadležnosti donosi budžet i završni račun, odlučuje o izgradnji, održavanju i korišćenju ulica i drugih javnih objekata od značaja za Gradsku opštinu, u skladu sa Statutom grada, koje se odnose na davanje mišljenja na urbanističke planove koji se donose za njenu teritoriju, utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu, raspisuje referendum Gradske opštine i referendum na delu teritorije Gradske opštine, i izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi. Skupština obrazuje organe Gradske opštine, organizacije i službe, uređuje njihovu organizaciju i rad, osniva preduzeća, imenuje i razrešava Upravni i Nadzorni odbor, postavlja i razrešava direktora i daje saglasnost na odredbe Statuta preduzeća čiji je osnivač.

Skupština bira i razrešava predsednika Gradske opštine i predsednika i članove radnih tela, a na predlog predsednika Gradske opštine, bira i razrešava članove Veća i daje saglasnost za imenovanje i razrešenje zamenika predsednika Gradske opštine.

Takođe, na predlog predsednika Gradske opštine, Skupština postavlja i razrešava sekretara Skupštine Gradske opštine, načelnika i zamenika načelnika Uprave Gradske opštine.

Nadležnosti Skupštine Gradske opštine su i: donošenje akta o platama, naknadama i drugim primanjima odbornika, izabranih i postavljenih lica, odlučivanje o dodeljivanju nagrada i drugih javnih priznanja, kao i odlučivanje o pristupanju u članstvo organizacija gradova i opština u zemlji i inostranstvu. Skupština donosi poslovnik o svom radu, normativno reguliše način sticanja, korišćenja i upravljanja nepokretnostima čiji je opština korisnik (stambeni i poslovni prostor), odlučuje o javnom zaduživanju opštine i o oblicima i načinu ostvarivanja međuopštinske i međunarodne saradnje.

Odluke Skupštine Gradske opštine Stari grad