Odeljenje za komunalne poslove i komunalnu inspekciju

ODELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE I KOMUNALNU INSPEKCIJU

Odeljenje za komunalne poslove i komunalnu inspekciju obavlja poslove koji se odnose na: sprovođenje postupka pripreme predloga planova za nadležni organ gradske opštine za postavljanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (tezge, kiosci i drugi pokretni mobilijar) u skladu sa opštim aktima Grada; određivanje odnosno odobravanje prodajnog mesta na kojem se obavlja trgovina na malo van prodajnog objekta, kao i vreme i način te trgovine u skladu sa zakonom i vršenje inspekcijskog nadzora u ovoj oblasti; izdavanje odobrenja za postavljanje i uklanjanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci, bašte otvorenog tipa, tezge, balon hale sportske namene i drugi pokretni mobilijar), u skladu sa propisima Grada; izdavanje odobrenja za seču stabala i postavljanje sredstava za oglašavanje; vršenje inspekcijskog nadzora u komunalnoj oblasti, u skladu sa posebnom odlukom skupštine Grada; sprovođenje izvršenja rešenja, i to u oblastima održavanja čistoće i čišćenja javnih površina, kontrole radnog vremena, postavljanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci, bašte otvorenog tipa, tezge i drugi pokretni mobilijar), opšte uređenje grada u vezi sa prodajom robe i vršenja drugih delatnosti na javnim površinama, postavljanja žardinjera, postavljanja reklama, plakata i drugih vidova oglašavanja; obavljanje poslova u vezi čistoće i izgleda spoljnih delova zgrada i drugih kućnih objekata, kućnog reda u stambenim zgradama i korišćenja zajedničkih prostorija koje pripadaju zgradi; uslove i način držanja domaćih životinja; sprovođenje izvršenja rešenja iz stambene oblasti i prisustvovanje sudskim izvršenjima; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima Uprave gradske opštine, kao i druge poslove po nalogu načelnika Uprave.

Kontakt telefon: 3227-104

Elektronska pošta: inspekcija@starigrad.org.rs

Preuzmite obrasce Odeljenja ovde

 

Ukoliko želite da Stari grad izgleda lepše i uređenije, možete se uključiti u akciju GRAĐANIN – INSPEKTOR. Dovoljno je da ispunite formular, ukažete na problem, sa ili bez fotografije i klikom na dugme `Pošalji` uputite poruku Gradskoj opštini Stari grad.

Formular za prijavu problema