Predsednik Skupštine GO Stari grad

Skupština Gradske opštine na konstitutivnoj sednici bira predsednika Skupštine Gradske opštine iz reda odbornika, na četiri godine, tajnim glasanjem. Kandidata za predsednika Skupštine Gradske opštine može predložiti najmanje jedna trećina odbornika. Trećinu odbornika, u smislu odredaba Statuta, čini 19 odbornika.

Predsednik Skupštine Gradske opštine organizuje rad Skupštine Gradske opštine, saziva i predsedava njenim sednicama, predlaže dnevni red, stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine Gradske opštine, potpisuje akta Skupštine Gradske opštine i vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i poslovnikom Skupštine Gradske opštine.

Predsedniku Skupštine Gradske opštine prestaje funkcija pre isteka vremena na koje je izabran podnošenjem ostavke, razrešenjem, ili prestankom mandata odbornika u slučajevima predviđenim zakonom.

Predsednik Skupštine Gradske opštine može biti na stalnom radu u Skupštini Gradske opštine.

Dušan Petrić, PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Rođen je i odrastao na Starom gradu, gde je pohađao OŠ „Kralj Petar Prvi“ kao i Prvu beogradsku gimnaziju. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment. Radno iskustvo sticao je u JKP Parking servis, od 2001. do 2014. godine, na različitim rukovodećim pozicijama. U dva mandata, od 2012. do 2020. godine, biran je za člana Veća gradske opštine Novi Beograd. Takođe, od 2001. do 2003. godine vršio je dužnost komesara za bezbednost KK Crvena zvezda da bi od 2003. do 2005. godine bio angažovan na poslovima organizacije Evropskog prvenstva u košarci koje je održano u Beogradu.

Za predsednika Skupštine gradske opštine Stari grad izabran je 18. avgusta 2020. godine kao kandidat liste ALEKSANDAR ŠAPIĆ-POBEDA ZA STARI GRAD. Oženjen je i otac dvoje dece.

kontatkt telefoni: 011/3222-626 i 3222-627

elektronska pošta: dpetric@starigrad.bg.ls.gov.rs

 

ZAMENICA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE

Predsednik Skupštine Gradske opštine ima zamenika koji se bira iz reda odbornika na isti način kao i predsednik Skupštine Gradske opštine. Predlaganje kandidata i izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine može se vršiti istovremeno.

Zamenik predsednika Skupštine Gradske opštine zamenjuje predsednika Skupštine Gradske opštine u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

U slučaju prestanka funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine pre isteka mandata, dužnost predsednika Skupštine Gradske opštine, do izbora novog, vrši zamenik predsednika Skupštine Gradske opštine.

Zamenik predsednika Skupštine Gradske opštine može podneti ostavku ili biti razrešen funkcije po postupku predviđenom za podnošenje ostavke, odnosno razrešenje predsednika Skupštine Gradske opštine.

NEVENA DODIĆ, ZAMENICA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Nevena Dodić je rođena 1979. godine u Lazarevcu. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu sa temom iz oblasti prava i položaja nacionalnih manjina u političkom sistemu Republike Srbije 2006. godine. Master akademske studije je pohađala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde je odbranom master rada iz oblasti proučavanja korupcije u političkom sistemu Republike Srbije, 2012. godine stekla akademsko zvanje – master politikologije za javnu upravu i lokalnu
samoupravu. Položila je državni stručni ispit 2010. godine po programu za visoko obrazovanje Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a 2015. godine je stekla licencu Komore socijalne zaštite za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti.
Radno iskustvo sticala je, od 2002. do 2010. godine, angažovanjem na različitim pozicijama u privredi. Od 2011. do 2020. godine je radila na stručnim poslovima savetnika u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih i manjinskih prava i aktivno učestvovala u pripremi i realizaciji većeg broja projekata. Od 2014. do 2018. godine obavljala je funkciju potpredsednika i člana Školskog odbora Baletske škole „Lujo Davičo“ u Beogradu,. Tokom 2017. godine izabrana je na poziciju: National Selection Board member Serbia za programe RMUSP i RHSP koje je sprovodio REF u Republici Srbiji za školsku 2017/2018. godinu.

Govori engleski i francuski jezik.
Majka je troje dece i živi na Starom gradu od 2001. godine.

kontakt telefoni: 3225-791 i 3226-477

elektronska pošta: ndodic@starigrad.bg.ls.gov.rs

Biografija