SAVET ZA SPROVOĐENJE OMLADINSKE POLITIKE (KANCELARIJA ZA MLADE)

Savet za sprovođenje omladinske politike (Kancelarija za mlade) radi na unapređenju položaja mladih na teritoriji gradske opštine Stari grad, u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade i akcionim planovima kojima se utvrđuje politika gradske opštine za mlade, prati aktivnosti i sarađuje sa udruženjima od značaja za rad sa mladima, realizuje programe od interesa za mlade, učestvuje u aktivnostima na unapređenju preduzetništva mladih i razvijanju preduzetničkog duha kod mladih; pruža podršku mladima i u saradnji sa obrazovnim, kulturnim i državnim institucijama učestvuje u raznim oblicima edukacije i obrazovanja mladih, razmatra predloge projekata iz oblasti omladinske politike i učestvuje kroz razne programe na neformalnom obrazovanju mladih; pruža logističku podršku u realizaciji projekata mladih; kreira modele i sprovodi aktivnosti na volonterskom angažovanju mladih i slično.

Savet svoje aktivnosti sprovodi kroz godišnji Program rada čiji je sastavni deo finansijski plan koji sačinjava za svaku budžetsku godinu, koji usvaja Veće gradske opštine.

Sredstva za sprovođenje aktivnosti Saveta se obezbeđuju u Budžetu gradske opštine

Predsednik: Boris Radaković

Članovi:

  1. Marina Nešković
  2. Nikola Vujačić
  3. Saša Bjelica        
  4. Todor Kuveljić
  5. Petar Prokopović
  6. Veljko Cupać
  7. Ognjen Ogrizović