VIII SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

VIII sednica Skupštine Gradske opštine Stari grad održana je u utorak, 30. juna. Sednici je prisustvovalo 50 od ukupno 56 odbornika.

Skupština opštine većinom glasova prisutnih odbornika usvojila je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2009. jer su se stekli uslovi po članu člana 29. Zakona o budžetskom sistemu. Promene se odnose pre svega na smanjenje iznosa ustupljenih transfera namenjenih finansiranju lokalnih samouprava i smanjenje dozvoljenog obima povećanja mase zarada u jedinicama lokalne samouprave u odnosu na masu sredstava koja je isplaćena u 2008. godini. Pored toga, na osnovu kretanja u prvom kvartalu 2009. godine, evidentno je da će se i pojedini ustupljeni prihodi ostvarivati u smanjenom obimu. Kako je Skupština grada 22. juna usvojila Odluku o izmenama i dopunama Odluke obimu sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda i primanja koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama u 2009. Gradskoj opštini Stari grad opredeljeni su tekući prihodi u ukupnom iznosu od 1.431.312.000 dinara i oni su za 60.168.000 dinara ili 4,04% manji, u odnosu na iznos planiran prvobitnom Gradskom odlukom čime se su stekli uslovi za rebalans budžeta.

Višak prihoda iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 673.452.000 dinara raspoređen je ovom Odlukom za finansiranje preuzetih obaveza i pokriće manje planirane rashode, tako da je ukupni rebalansirani rashodi i izdaci iznose 2.129.901.558 dinara. Utvrđene izmene i dopune Odluke obezbeđuju sredstva za vršenje funkcija Gradske opštine Stari grad u skladu sa nadležnostima koje su određene Statutom.

Odbornici su usvojili i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju JP „Poslovni prostor“ i JP “Milan Gale Muškatirović“ jer je Statutom Gradske opštine Stari grad od od 14.11.2008., utvrđena obaveza usklađivanja akata Javnog preduzeća , pre svega odredbi Osnivačkog akta, sa novoutvrđenim nadležnostima na koje Skupština, kao osnivač, daje saglasnost. U nastavku sednice usvojena je i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sticanju, korišćenju i raspolaganju stanovima GO Stari grad. Skupština je konstatovala ostavku Branke Aranđelović na mesto člana Opštinskog veća i umesto nje izabrala Zorana Mlađenovića, istoričara umetnosti, iz iste stranke , G 17+.