VIII СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

VIII седница Скупштине Градске општине Стари град одржана је у уторак, 30. јуна. Седници је присуствовало 50 од укупно 56 одборника.

Скупштина општине већином гласова присутних одборника усвојила је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2009. јер су се стекли услови по члану члана 29. Закона о буџетском систему. Промене се односе пре свега на смањење износа уступљених трансфера намењених финансирању локалних самоуправа и смањење дозвољеног обима повећања масе зарада у јединицама локалне самоуправе у односу на масу средстава која је исплаћена у 2008. години. Поред тога, на основу кретања у првом кварталу 2009. године, евидентно је да ће се и поједини уступљени приходи остваривати у смањеном обиму. Како је Скупштина града 22. јуна усвојила Одлуку о изменама и допунама Одлуке обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2009. Градској општини Стари град опредељени су текући приходи у укупном износу од 1.431.312.000 динара и они су за 60.168.000 динара или 4,04% мањи, у односу на износ планиран првобитном Градском одлуком чиме се су стекли услови за ребаланс буџета.

Вишак прихода из ранијих година у укупном износу од 673.452.000 динара распоређен је овом Одлуком за финансирање преузетих обавеза и покриће мање планиране расходе, тако да је укупни ребалансирани расходи и издаци износе 2.129.901.558 динара. Утврђене измене и допуне Одлуке обезбеђују средства за вршење функција Градске општине Стари град у складу са надлежностима које су одређене Статутом.

Одборници су усвојили и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању ЈП „Пословни простор“ и ЈП “Милан Гале Мушкатировић“ јер је Статутом Градске општине Стари град од од 14.11.2008., утврђена обавеза усклађивања аката Јавног предузећа , пре свега одредби Оснивачког акта, са новоутврђеним надлежностима на које Скупштина, као оснивач, даје сагласност. У наставку седнице усвојена је и Одлука о изменама и допунама Одлуке о стицању, коришћењу и располагању становима ГО Стари град. Скупштина је констатовала оставку Бранке Аранђеловић на место члана Општинског већа и уместо ње изабрала Зорана Млађеновића, историчара уметности, из исте странке , Г 17+.