KONKURS ZA ODREĐIVANJE KORISNIKA MESTA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENOG OBJEKTA – KIOSKA

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Beograd, Makedonska 42

Tel. 3220-721; Faks: 3227-067

www.starigrad.org.rs

Komisija Veća Gradske opštine Stari grad, u vezi sa odredbama Odluke o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 17/15,43/15,71/15 i 126/16), i Planom postavljanja privremenih objekata na području gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda”, broj 94/16), na osnovu Zaključka Veća I 03 broj 020-3-27/18 od 01.02. 2018. godine, raspisuje

K O N K U R S

za određivanje korisnika mesta za postavljanje privremenog objekta – kioska, na lokaciji broj 20 – Francuska ulica na uglu sa ulicom Braće Jugovića, ispred zgrade br. 5 u Beogradu – područje gradske opštine Stari grad, sa rokom postavljanja do 08.10.2021. godine.

Lokacija, objekat na lokaciji, tip, veličina i namena, kao i opšti i posebni uslovi, pod kojima će biti izvršen odabir korisnika lokacije, sadržan je u Konkursnoj dokumentaciji.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti u kancelariji broj 15 na prvom spratu zgrade Opštine, u Ul. Makedonska broj 42, radnim danom od 9,00 do 15,00 časova, počev od prvog narednog radnog dana od dana objavljivanja Konkursa, ili sa sajta Gradske opštine Stari grad – www.starigrad.org.rs

U istom periodu zainteresovana lica mogu izvršiti i uvid u mikrolokacijsku skicu objekta, u prostorijama Odeljenja za komunalne poslove i komunalnu inspekciju, u zgradi opštine u Beogradu u ulici Makedonska broj 42, soba broj 97 na V spratu.

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju uslove utvrđene zakonom, Odlukom i Pravilima iz konkursne dokumentacije.

Prijava na Konkurs, podnosi se preko Pisarnice Uprave gradske opštine, ili poštom (preporučenom pošiljkom), u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, u dnevnom listu „Danas“.

Prijave se podnose na propisanom obrascu iz Priloga 3. Konkursne dokumentacije, na adresu GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD, Beograd, Makedonska broj 42, sa naznakom „Prijava na konkurs za kiosk“.

Konkursni postupak će sprovesti Komisija Veća gradske opštine, koja će odabir korisnika mesta izvršiti između prijava koje ispunjavaju uslove konkursa, na osnovu usmenog javnog nadmetanja, i to isključivo na osnovu najvišeg ponuđenog iznosa.

Registracija učesnika u postupku javnog nadmetanja, i postupak usmenog javnog nadmetanja održaće se dana 19.02.2018. godine, sa početkom u 10 časova, u zgradi opštine Stari grad, u ulici Makedonska broj 42, u Maloj sali na prvom spratu.

Komisija za sprovođenje konkursa će najdalje u roku od 8 dana od dana održavanja postupka usmenog javnog nadmetanja, izraditi pismeni otpravak odluke i dostaviti je učesnicima postupka.

Informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti na telefon: 3225791.

PRILOG:

1. KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PREUZMITE OVDE

2. OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS – PREUZMITE OVDE