КОНКУРС ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОРИСНИКА МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА – КИОСКА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Београд, Македонска 42

Тел. 3220-721; Факс: 3227-067

www.starigrad.org.rs

Комисија Већа Градске општине Стари град, у вези са одредбама Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда”, број 17/15,43/15,71/15 и 126/16), и Планом постављања привремених објеката на подручју градске општине Стари град („Службени лист града Београда”, број 94/16), на основу Закључка Већа I 03 број 020-3-27/18 од 01.02. 2018. године, расписује

К О Н К У Р С

за одређивање корисника места за постављање привременог објекта – киоска, на локацији број 20 – Француска улица на углу са улицом Браће Југовића, испред зграде бр. 5 у Београду – подручје градске општине Стари град, са роком постављања до 08.10.2021. године.

Локација, објекат на локацији, тип, величина и намена, као и општи и посебни услови, под којима ће бити извршен одабир корисника локације, садржан је у Конкурсној документацији.

Конкурсна документација се може преузети у канцеларији број 15 на првом спрату зграде Општине, у Ул. Македонска број 42, радним даном од 9,00 до 15,00 часова, почев од првог наредног радног дана од дана објављивања Конкурса, или са сајта Градске општине Стари град – www.starigrad.org.rs

У истом периоду заинтересована лица могу извршити и увид у микролокацијску скицу објекта, у просторијама Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију, у згради општине у Београду у улици Македонска број 42, соба број 97 на V спрату.

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове утврђене законом, Одлуком и Правилима из конкурсне документације.

Пријава на Конкурс, подноси се преко Писарнице Управе градске општине, или поштом (препорученом пошиљком), у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, у дневном листу „Данас“.

Пријаве се подносе на прописаном обрасцу из Прилога 3. Конкурсне документације, на адресу ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, Београд, Македонска број 42, са назнаком „Пријава на конкурс за киоск“.

Конкурсни поступак ће спровести Комисија Већа градске општине, која ће одабир корисника места извршити између пријава које испуњавају услове конкурса, на основу усменог јавног надметања, и то искључиво на основу највишег понуђеног износа.

Регистрација учесника у поступку јавног надметања, и поступак усменог јавног надметања одржаће се дана 19.02.2018. године, са почетком у 10 часова, у згради општине Стари град, у улици Македонска број 42, у Малој сали на првом спрату.

Комисија за спровођење конкурса ће најдаље у року од 8 дана од дана одржавања поступка усменог јавног надметања, израдити писмени отправак одлуке и доставити је учесницима поступка.

Информације у вези овог Конкурса могу се добити на телефон: 3225791.

ПРИЛОГ:

1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

2. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ