KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA GO STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD – PREDSEDNIK

Komisija za sprovođenje konkursa

Broj: 06-38/18 – 28.5.2018. godine

Beograd, Makedonska 42

Komisija za sprovođenje javnog konkursa, na osnovu zaključka predsednika gradske opštine Stari grad u Beogradu I 02 Broj: 020-1-125/18 od 28.5.2018. godine, na osnovu člana 73.Statuta gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/14-prečišćen tekst 25/15, 94/16 i 75/17), a u vezi odredbi Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS 8/12 i 94/13) i odredbi Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2018. godinu („Službeni list grada Beograda“, broj 104/17 i 32/18), a u vezi realizacije Ugovora (naš broj 403-90/18) zaključenog 22.3.2018. godine, između Grada Beograda i gradske opštine Stari grad, raspisuje

KONKURS za podnošenje prijava

ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA KOJI SU USMERENI KA UNAPREĐENJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD, A U SKLADU SA ZAKONOM O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA I PROGRAMOM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADA BEOGRADA ZA 2018. GODINU

Visina odobrenih sredstava: 1.800.000 (milion i osam stotina hiljada) dinara.

Sredstva koja se odobre za realizaciju programa jesu namenska sredstva i mogu da se koriste isključivo za realizaciju konkretnog programa i u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između učesnika konkursa i Opštine.

U obzir će se uzeti projekti koji doprinose realizaciji sledećih ciljeva iz oblasti bezbednosti saobraćaja:

– planiranje i sprovođenje aktivnosti u cilju unapređivanja i učvršćivanja pozitivnih stavova i ponašanja značajnih za bezbedno učešće u saobraćaju (kampanje, seminari, akcije, tribine, izdavaštvo, promocije, i sl.);

– pružanje podrške unapređenju saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja, s ciljem sticanja znanja, veština i navika neophodnih za bezbedno učešće u saobraćaju (pružanje podrške stručnom usavršavanju vaspitača, učitelja i nastavnika; podrška saobraćajnom vaspitanju i obrazovanju dece u predškolskim i osnovnim školama; pružanje podrške projektima međuvršnjačke edukacije iz oblasti saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja, kao i realizaciji takmičenja dece školskog uzrasta iz oblasti bezbednosti saobraćaja (najbolji likovni, literarni, muzički i drugi radovi));

– pokretanje i sprovođenje konkretnih aktivnosti iz oblasti bezbednosti ranjivih učesnika u saobraćaju (pešaci, biciklisti, motociklisti);

– pokretanje i sprovođenje aktivnosti u cilju sprečavanja saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica;

– druge aktivnosti koje doprinose razvoju svesti i odgovornosti, kako građana tako i nadležnih institucija, o značaju bezbednosti saobraćaja.

Podnosioci prijave dostavljaju sledeću dokumentaciju:

– prijavni formular

– fotokopiju Statuta udruženja;

– fotokopiju uverenja/rešenja da je udruženje upisano u registar nadležnog organa – Agencija za privredne registre

– izjavu o instrumentu obezbeđenja namenskog korišćenja sredstava (blanko solo sopstvena menicu sa meničnim ovlašćenjem, ili drugo sredstvo obezbeđenja plaćanja u skladu sa propisima kojim se uređuje finansijsko poslovanje, koja glase na iznos odobrenih sredstava) koje će učesnik dostaviti pre zaključenja ugovora, ukoliko bude odabran za korisnika sredstava,

Visina obezbeđenih finansijskih sredstava za podršku projektima udruženja je 1.800.000,00 RSD.

Podnosioci prijave mogu podneti najviše jednu prijavu.

Za ocenu svih pristiglih predloga projekata biće zadužena komisija.

Komisija će izvršiti proveru ispunjenosti uslova za učešće na konkursu, obaviće stručni pregled i vrednovati predložene projekte, u skladu sa uslovima i kriterijumima konkursa.

Komisija će listu rangiranja prijavljenih projekata utvrditi u propisanom roku, koji ne može biti duži od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave moraju biti u zatvorenoj koverti i sa naznakom:

„Prijava za DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA KOJI SU USMERENI KA UNAPREĐENJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD, A U SKLADU SA ZAKONOM O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA I PROGRAMOM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADA BEOGRADA ZA 2018. GODINU“.

Prijave se dostavljaju na pisarnicu gradske opštine Stari grad u Beogradu, Makedonska broj 42 ili poštom na adresu:

Grad Beograd – Gradska opština Stari grad – Komisiji za sprovođenje konkursa-saobraćaj, 11000 Beograd, Ulica Makedonska broj 42.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu gradske opštine, a zaključno sa 5.6.2018. godine.

Zainteresovana udruženja mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju sa zvanične internet prezentacije Opštine www.starigrad.org.rs

Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće razmatrati.

Kriterijumi za ocenjivanje su:

– Kvalitet projekta (izvodljivost, mogućnost razvijanja projekta i njegova održivost, originalnost, aktuelnost teme, opravdanost i dr.) od 0 do 20 bodova;

– Ciljevi koji se postižu (obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji gradske opštine Stari grad) od 0 do 20 bodova;

– Ciljna grupa i način uključivanja od 0 do 10 bodova

– Ekonomičnost budžeta projekta, usklađenost budžeta sa planiranim aktivnostima (Komisija može tražiti objašnjenja u vezi sa budžetom i umanjenja po pojedinim stavkama. Stoga je u interesu podnosioca prijave da napravi realan i ekonomski opravdan budžet.) od 0 do 10 bodova;

– Referentna lista – reference u ranije sprovedenim projektima iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja; od 0 do 20

U slučaju da organizacije imaju isti broj bodova, iste će biti rangirane upoređivanjem dobijenih bodova prema svakom od kriterijuma pri čemu je značaj svakog od kriterijuma određen prema rasporedu iznad.

Komisija će po zaključenju konkursa, izvršiti pregled i bodovanje prispelih blagovremenih i urednih prijava u roku koji ne može biti duži od 7 dana od dana zaključenja konkursa.

Učesnici konkursa imaju pravo na uvid u konkursni materijal i pravo na prigovor u roku od 3 dana od dana objavljivanja rang liste na zvaničnoj internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad.

Po konačnosti rang liste, Predsednik opštine će, u skladu sa redosledom na rang listi, na predlog Komisije, posebnim aktom odlučiti o izboru programa kome se opredeljuju sredstva, u roku ne dužem od 7 dana od dana objavljivanja rang liste, nakon čega će sa korisnikom biti zaključen ugovor, kojim će se regulisati način korišćenja sredstava, rok u kome se sredstva moraju iskoristiti, kontrola namenskog korišćenja sredstava, način raskida ugovora i povraćaja odobrenih sredstava ili aktiviranja instrumenta obezbeđenja, u slučaju nenamenskog korišćenja sredstava i slično.

Javni konkurs se objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji gradske opštine Stari grad.

Kontakt osoba, Dragana Stojanović 011/322-55-15.

NAPOMENA: PRIJAVNI FORMULAR MOŽETE PREUZETI NA PRIJAVNICI GO STARI GRAD, od utorka, 29.05. 2018. godine