КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ГО СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – ПРЕДСЕДНИК

Комисија за спровођење конкурса

Број: 06-38/18 – 28.5.2018. године

Београд, Македонска 42

Комисија за спровођење јавног конкурса, на основу закључка председника градске општине Стари град у Београду I 02 Број: 020-1-125/18 од 28.5.2018. године, на основу члана 73.Статута градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14-пречишћен текст 25/15, 94/16 и 75/17), а у вези одредби Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС 8/12 и 94/13) и одредби Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2018. годину („Службени лист града Београда“, број 104/17 и 32/18), а у вези реализације Уговора (наш број 403-90/18) закљученог 22.3.2018. године, између Града Београда и градске општине Стари град, расписује

КОНКУРС за подношење пријава

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД, А У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Висина одобрених средстава: 1.800.000 (милион и осам стотина хиљада) динара.

Средства која се одобре за реализацију програма јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног програма и у складу са уговором који се закључује између учесника конкурса и Општине.

У обзир ће се узети пројекти који доприносе реализацији следећих циљева из области безбедности саобраћаја:

– планирање и спровођење активности у циљу унапређивања и учвршћивања позитивних ставова и понашања значајних за безбедно учешће у саобраћају (кампање, семинари, акције, трибине, издаваштво, промоције, и сл.);

– пружање подршке унапређењу саобраћајног васпитања и образовања, с циљем стицања знања, вештина и навика неопходних за безбедно учешће у саобраћају (пружање подршке стручном усавршавању васпитача, учитеља и наставника; подршка саобраћајном васпитању и образовању деце у предшколским и основним школама; пружање подршке пројектима међувршњачке едукације из области саобраћајног васпитања и образовања, као и реализацији такмичења деце школског узраста из области безбедности саобраћаја (најбољи ликовни, литерарни, музички и други радови));

– покретање и спровођење конкретних активности из области безбедности рањивих учесника у саобраћају (пешаци, бициклисти, мотоциклисти);

– покретање и спровођење активности у циљу спречавања саобраћајних незгода и њихових последица;

– друге активности које доприносе развоју свести и одговорности, како грађана тако и надлежних институција, о значају безбедности саобраћаја.

Подносиоци пријаве достављају следећу документацију:

– пријавни формулар

– фотокопију Статута удружења;

– фотокопију уверења/решења да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенција за привредне регистре

– изјаву о инструменту обезбеђења наменског коришћења средстава (бланко соло сопствена меницу са меничним овлашћењем, или друго средство обезбеђења плаћања у складу са прописима којим се уређује финансијско пословање, која гласе на износ одобрених средстава) које ће учесник доставити пре закључења уговора, уколико буде одабран за корисника средстава,

Висина обезбеђених финансијских средстава за подршку пројектима удружења је 1.800.000,00 РСД.

Подносиоци пријаве могу поднети највише једну пријаву.

За оцену свих пристиглих предлога пројеката биће задужена комисија.

Комисија ће извршити проверу испуњености услова за учешће на конкурсу, обавиће стручни преглед и вредновати предложене пројекте, у складу са условима и критеријумима конкурса.

Комисија ће листу рангирања пријављених пројеката утврдити у прописаном року, који не може бити дужи од 10 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком:

„Пријава за ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД, А У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ“.

Пријаве се достављају на писарницу градске општине Стари град у Београду, Македонска број 42 или поштом на адресу:

Град Београд – Градска општина Стари град – Комисији за спровођење конкурса-саобраћај, 11000 Београд, Улица Македонска број 42.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту градске општине, а закључно са 5.6.2018. године.

Заинтересована удружења могу преузети конкурсну документацију са званичне интернет презентације Општине www.starigrad.org.rs

Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће разматрати.

Критеријуми за оцењивање су:

– Квалитет пројекта (изводљивост, могућност развијања пројекта и његова одрживост, оригиналност, актуелност теме, оправданост и др.) од 0 до 20 бодова;

– Циљеви који се постижу (обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Стари град) од 0 до 20 бодова;

– Циљна група и начин укључивања од 0 до 10 бодова

– Економичност буџета пројекта, усклађеност буџета са планираним активностима (Комисија може тражити објашњења у вези са буџетом и умањења по појединим ставкама. Стога је у интересу подносиоца пријаве да направи реалан и економски оправдан буџет.) од 0 до 10 бодова;

– Референтна листа – референце у раније спроведеним пројектима из области унапређења безбедности саобраћаја; од 0 до 20

У случају да организације имају исти број бодова, исте ће бити рангиране упоређивањем добијених бодова према сваком од критеријума при чему је значај сваког од критеријума одређен према распореду изнад.

Комисија ће по закључењу конкурса, извршити преглед и бодовање приспелих благовремених и уредних пријава у року који не може бити дужи од 7 дана од дана закључења конкурса.

Учесници конкурса имају право на увид у конкурсни материјал и право на приговор у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на званичној интернет презентацији Градске општине Стари град.

По коначности ранг листе, Председник општине ће, у складу са редоследом на ранг листи, на предлог Комисије, посебним актом одлучити о избору програма коме се опредељују средства, у року не дужем од 7 дана од дана објављивања ранг листе, након чега ће са корисником бити закључен уговор, којим ће се регулисати начин коришћења средстава, рок у коме се средства морају искористити, контрола наменског коришћења средстава, начин раскида уговора и повраћаја одобрених средстава или активирања инструмента обезбеђења, у случају ненаменског коришћења средстава и слично.

Јавни конкурс се објављује на званичној интернет презентацији градске општине Стари град.

Контакт особа, Драгана Стојановић 011/322-55-15.

НАПОМЕНА: ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА ПРИЈАВНИЦИ ГО СТАРИ ГРАД, од уторка, 29.05. 2018. године