KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA GO STARI GRAD BUDŽETSKIM KORISNICIMA IZ OBLASTI OSNOVNOG OBRAZOVANJA

Komisija za sprovođenje javnog konkursa raspisala je 18.9. KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD BUDŽETSKIM KORISNICIMA IZ OBLASTI OSNOVNOG OBRAZOVANJA.

Predmet konkursa je dodela sredstava, iz budžeta Gradske opštine Stari grad za nabavku radova, usluga i dobara za potrebe budžetskih korisnika iz oblasti osnovnog obrazovanja, čiji je osnivač Republika, koje imaju sedište na teritoriji Gradske opštine Stari grad

Cilj konkursa je obezbeđivanje sredstava koja su ustanovama iz oblasti osnovnog obrazovanja neophodne za izvršenje svojih redovnih nadležnosti, bez čijeg bi izvršenja funkcionisanje korisnika bilo onemogućeno ili znatno otežano.

Ukupno opredeljena budžetska sredstva za nabavke u oblasti osnovnog obrazovanja, iznose do 200.000 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju samo ustanove iz oblasti osnovnog obrazovanja sa sedištem na teritoriji Gradske opštine Stari grad koje nisu u mogućnosti da samostalno finansiraju aktivnosti koje su predmet obraćanja, za šta su dužni da podnesu odgovarajući dokaz (potvrdu-izjavu korisnika ili njegovog osnivača da nije obezbedio sredstva za sprovođenje određene aktivnosti).

Prijave se podnose, putem pošte ili preko pisarnice uprave gradske opštine, u zatvorenoj koverti na adresu: GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD – KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA, sa naznakom: „PRIJAVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA OBLAST OSNOVNOG OBRAZOVANJA – NE OTVARATI.

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 26.9.2017. godine.

NAPOMENA: Prijava na konkurs se dostavlja na obrascu prijave koji se preuzima sa Portala Gradske opštine Stari grad (U PRILOGU), na internet adresi www.starigrad.org.rs.

Više informacija o Konkursu možete dobiti od člana Veća opštine Lazara Lešnjaka na 011/322-26-26, i od referenta Odeljenja za budžet Dragane Stojanović na 011/322-55-15.

PRILOG:

1. PRIJAVNI OBRAZAC – PREUZMITE OVDE

2. RASPIS KONKURSA – KRITERIJUMI – PREUZMITE OVDE