JAVNI KONKURS ZA ODREĐIVANJE KORISNIKA MESTA ZA POSTAVLJANJE TEZGI I DRUGIH PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Beograd, Makedonska 42

Tel. 3220-721 Faks: 3227-067

www.starigrad.org.rs

 

Komisija za izbor korisnika mesta za postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji Gradske opštine Stari grad, obrazovana Rešenjem Predsednika gradske opštine Stari grad I-02 Broj: 020-1-296/21 od 16.04.2021. godine, na osnovu člana 77. Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/2014 – prečišćen tekst, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 i 117/2020), a u vezi sa odredbama Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda (“Službeni list grada Beograda”, broj 17/2015, 43/2015, 71/2015, 26/2019 i 152/2020), i u skladu sa Planom postavljanja tezgi i drugih privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 20/2018 i 79/2018), raspisuje

K O N K U R S

za određivanje korisnika mesta za postavljanje tezgi i drugih privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji Gradske opštine Stari grad, i to:

 1. 3 rotaciona stalka za prodaju štampe
 2. 2 sanduka za čišćenje obuće
 3. 1 vage za merenje telesne težine
 4. 3 tezge “MT 2015” za prodaju svežeg i sušenog cveća i predmeta od cveća
 5. 14 konzervatora za sladoled
 6. 9 aparata za kokice

Vrste objekata, lokacije, objekti na lokacijama i namena, početni iznosi u postupku usmenog javnog nadmetanja, kao i Pravila za sprovođenje postupka odabira korisnika i o načinu korišćenja lokacija na kojima su postavljeni privremeni objekti, sadržani su u konkursnoj dokumentaciji.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti u Odeljenju za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika i uslužni centar, u prizemlju zgrade Gradske opštine Stari grad, u Makedonskoj ulica broj 42, u kancelariji broj 5, radnim danom od 9,00 do 15,00 časova, počev od prvog narednog radnog dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Srpski telegraf“.

U istom periodu zainteresovana lica mogu izvršiti i uvid u mikrolokacijske skice mesta postavljanja privremenih objekata, u prostorijama Odeljenja za komunalne poslove i komunalnu inspekciju, na petom spratu u kancelariji broj 99.

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica, koja imaju registrovanu delatnost i ispunjavaju uslove utvrđene Odlukom o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda i konkursnom dokumentacijom.

Prijava na Konkurs, podnosi se poštom (preporučenom pošiljkom), ili preko Pisarnice Uprave gradske opštine Stari grad, počev od 15.05.2021. godine, zaključno sa 22.05.2021. godine.

Prijave se podnose za svaki objekat posebno, na propisanom obrascu iz Priloga 3. Konkursne dokumentacije, na adresu: GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD, Beograd, Makedonska broj 42, sa naznakom: „Prijava na konkurs za tezge“.

Izbor korisnika mesta, između blagovremenih i urednih prijava, izvršiće Komisija za sprovođenje konkursa na osnovu najvišeg ponuđenog iznosa za određeni objekat postignutog u postupku javnog nadmetanja, u skladu sa uslovima propisanim Pravilima za sprovođenje postupka odabira korisnika.

Registracija učesnika u postupku javnog nadmetanja, i postupak usmenog javnog nadmetanja održaće se 28.05.2021. godine u 09.00h, u zgradi Gradske opštine Stari grad, u Makedonskoj ulici broj 42, u Maloj sali na prvom spratu, prema rasporedu sadržanom u konkursnoj dokumentaciji.

Komisija za sprovođenje konkursa će, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja postupka usmenog javnog nadmetanja izvršiti izbor korisnika mesta za postavljanje određenog objekta i o tome pismeno izvestiti sve učesnike konkursa koji su registrovani za učešće u postupku usmenog javnog nadmetanja za predmetni objekat.

Informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti na telefon: 011/3300680, 3300685, 3300642 i 3300686.

PRILOZI:

 1. KONKURSNA DOKUMENTACIJA (INTEGRALNA VERZIJA) 2021.
 2. PRILOG 1 – TEKST KONKURSA
 3. PRILOG 2 – VRSTE OBJEKATA I LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE TEZGI I DRUGIH PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD U BEOGRADU
 4. PRILOG 3 – OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS
 5. PRILOG 4 – PRAVILA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA ODABIRA KORISNIKA