ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОРИСНИКА МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Београд, Македонска 42

Тел. 3220-721 Факс: 3227-067

www.starigrad.org.rs

 

Комисија за избор корисника места за постављање тезги и других покретних привремених објеката на територији Градске општине Стари град, образована Решењем Председника градске општине Стари град I-02 Број: 020-1-296/21 од 16.04.2021. године, на основу члана 77. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), а у вези са одредбама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда (“Службени лист града Београда”, број 17/2015, 43/2015, 71/2015, 26/2019 и 152/2020), и у складу са Планом постављања тезги и других привремених објеката на јавним површинама на територији Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 20/2018 и 79/2018), расписује

К О Н К У Р С

за одређивање корисника места за постављање тезги и других привремених објеката на јавним површинама на територији Градске општине Стари град, и то:

 1. 3 ротациона сталка за продају штампе
 2. 2 сандука за чишћење обуће
 3. 1 ваге за мерење телесне тежине
 4. 3 тезге “МТ 2015” за продају свежег и сушеног цвећа и предмета од цвећа
 5. 14 конзерватора за сладолед
 6. 9 апарата за кокице

Врсте објеката, локације, објекти на локацијама и намена, почетни износи у поступку усменог јавног надметања, као и Правила за спровођење поступка одабира корисника и о начину коришћења локација на којима су постављени привремени објекти, садржани су у конкурсној документацији.

Конкурсна документација се може преузети у Одељењу за скупштинске послове, послове Већа и председника и услужни центар, у приземљу зграде Градске општине Стари град, у Македонској улица број 42, у канцеларији број 5, радним даном од 9,00 до 15,00 часова, почев од првог наредног радног дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Српски телеграф“.

У истом периоду заинтересована лица могу извршити и увид у микролокацијске скице места постављања привремених објеката, у просторијама Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију, на петом спрату у канцеларији број 99.

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица, која имају регистровану делатност и испуњавају услове утврђене Одлуком о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда и конкурсном документацијом.

Пријава на Конкурс, подноси се поштом (препорученом пошиљком), или преко Писарнице Управе градске општине Стари град, почев од 15.05.2021. године, закључно са 22.05.2021. године.

Пријаве се подносе за сваки објекат посебно, на прописаном обрасцу из Прилога 3. Конкурсне документације, на адресу: ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, Београд, Македонска број 42, са назнаком: „Пријава на конкурс за тезге“.

Избор корисника места, између благовремених и уредних пријава, извршиће Комисија за спровођење конкурса на основу највишег понуђеног износа за одређени објекат постигнутог у поступку јавног надметања, у складу са условима прописаним Правилима за спровођење поступка одабира корисника.

Регистрација учесника у поступку јавног надметања, и поступак усменог јавног надметања одржаће се 28.05.2021. године у 09.00h, у згради Градске општине Стари град, у Македонској улици број 42, у Малој сали на првом спрату, према распореду садржаном у конкурсној документацији.

Комисија за спровођење конкурса ће, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана одржавања поступка усменог јавног надметања извршити избор корисника места за постављање одређеног објекта и о томе писмено известити све учеснике конкурса који су регистровани за учешће у поступку усменог јавног надметања за предметни објекат.

Информације у вези овог Конкурса могу се добити на телефон: 011/3300680, 3300685, 3300642 и 3300686.

ПРИЛОЗИ:

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ИНТЕГРАЛНА ВЕРЗИЈА) 2021.
 2. ПРИЛОГ 1 – ТЕКСТ КОНКУРСА
 3. ПРИЛОГ 2 – ВРСТЕ ОБЈЕКАТА И ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У БЕОГРАДУ
 4. ПРИЛОГ 3 – ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС
 5. ПРИЛОГ 4 – ПРАВИЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОДАБИРА КОРИСНИКА