IZBORNA KOMISIJA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD: OBAVEŠTENJE O PRAVIMA BIRAČA

Na osnovu člana 65. Uputstva za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine raspisanih za 21. jun 2020. godine Izborna komisija obaveštava birače o načinu ostvarenja izbornog prava, odnosno pravima birača u postupku i procedurama glasanja na izborima.

  1. Građani biraju odbornike na osnovu slobodnog, opšteg i jednakog izbornog prava. Izborno pravo građani ostvaruju neposredno, tajnim glasanjem. Niko nema pravo da, po bilo kom osnovu, sprečava ili primorava građanina da glasa, da ga poziva na odgovornost zbog glasanja ili da od njega traži da se izjasni za koga je glasao ili zašto nije glasao – član 3. Zakona o lokalnim izborima (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007, 34/2010 – odluka US, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – autentično  tumačenje i 68/2020)
  2. Pravo da bira odbornika ima punoletan, poslovno sposoban državljanin Republike Srbije koji ima prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj ostvaruje izborno pravo – član 6. st 1. Zakona o lokalnim izborima (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007, 34/2010 – odluka US, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – autentično tumačenje i 68/2020)
  3. Svaki birač, kandidat za odbornika i predlagač kandidata ima pravo na zaštitu izbornog prava, po postupku utvrđenom zakonom – član 51. Zakona o lokalnim izborima (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007, 34/2010 – odluka US, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – autentično tumačenje i 68/2020)
  4. Birač, kandidat za odbornika ili predlagač kandidata ima pravo da podnese prigovor izbornoj komisiji jedinice lokalne samouprave zbog nepravilnosti u postupku kandidovanja, sprovođenja, utvrđivanja i objavljivanja rezultata izbora – član 52. Zakona o lokalnim izborima (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007, 34/2010 – odluka US, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – autentično tumačenje i 68/2020)
  5. Prigovor se podnosi u roku od 24 časa od dana kada je doneta odluka, odnosno izvršena radnja ili učinjen propust – član 52. Zakona o lokalnim izborima (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007, 34/2010 – odluka US, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – autentično tumačenje i 68/2020). Izborna komisija doneće rešenje u roku od 48 časova od prijema prigovora i dostaviti ga podnosiocu prigovora. Ako izborna komisija jedinice lokalne samouprave usvoji podneti prigovor, poništiće odluku ili radnju – član 53. Zakona o lokalnim izborima (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007, 34/2010 – odluka US, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – autentično tumačenje i 68/2020)
  6. Protiv rešenja izborne komisije, može se izjaviti žalba Upravnom sudu u roku od 24 časa od dostavljanja rešenja.Izborna komisija dužna je da sudu dostavi odmah, a najkasnije u roku od 12 časova sve potrebne podatke i spise za odlučivanje.U postupku zaštite izbornog prava sud shodno primenjuje odredbe zakona kojim se uređuje postupak u upravnim sporovima. Odluka po žalbi doneće se najkasnije u roku od 48 časova od dana prijema žalbe sa spisima.Odluka doneta u postupku po žalbi je pravnosnažna i protiv nje se ne mogu podneti zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke, niti zahtev za ponavljanje postupka, predviđeni Zakonom o upravnim sporovima – član 54. Zakona o lokalnim izborima (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007, 34/2010 – odluka US, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – autentično tumačenje i 68/2020)

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA