ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД: OБАВЕШТЕЊЕ О ПРАВИМА БИРАЧА

На основу члана 65. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине расписаних за 21. јун 2020. године Изборна комисија обавештава бираче о начину остварења изборног права, односно правима бирача у поступку и процедурама гласања на изборима.

  1. Грађани бирају одборнике на основу слободног, општег и једнаког изборног права. Изборно право грађани остварују непосредно, тајним гласањем. Нико нема право да, по било ком основу, спречава или приморава грађанина да гласа, да га позива на одговорност због гласања или да од њега тражи да се изјасни за кога је гласао или зашто није гласао – члан 3. Закона о локалним изборима (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично  тумачење и 68/2020)
  2. Право да бира одборника има пунолетан, пословно способан држављанин Републике Србије који има пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе у којој остварује изборно право – члан 6. ст 1. Закона о локалним изборима (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020)
  3. Сваки бирач, кандидат за одборника и предлагач кандидата има право на заштиту изборног права, по поступку утврђеном законом – члан 51. Закона о локалним изборима (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020)
  4. Бирач, кандидат за одборника или предлагач кандидата има право да поднесе приговор изборној комисији јединице локалне самоуправе због неправилности у поступку кандидовања, спровођења, утврђивања и објављивања резултата избора – члан 52. Закона о локалним изборима (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020)
  5. Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена радња или учињен пропуст – члан 52. Закона о локалним изборима (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020). Изборна комисија донеће решење у року од 48 часова од пријема приговора и доставити га подносиоцу приговора. Ако изборна комисија јединице локалне самоуправе усвоји поднети приговор, поништиће одлуку или радњу – члан 53. Закона о локалним изборима (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020)
  6. Против решења изборне комисије, може се изјавити жалба Управном суду у року од 24 часа од достављања решења.Изборна комисија дужна је да суду достави одмах, а најкасније у року од 12 часова све потребне податке и списе за одлучивање.У поступку заштите изборног права суд сходно примењује одредбе закона којим се уређује поступак у управним споровима. Одлука по жалби донеће се најкасније у року од 48 часова од дана пријема жалбе са списима.Одлука донета у поступку по жалби је правноснажна и против ње се не могу поднети захтев за ванредно преиспитивање судске одлуке, нити захтев за понављање поступка, предвиђени Законом о управним споровима – члан 54. Закона о локалним изборима (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020)

ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА