VLASNIK „ŠKOLJKE“ NE POŠTUJE NI SUDSKE PRESUDE

Odeljenje građevinske inspekcije Uprave GO Stari grad vodi postupak u predmetu bespravne gradnje protiv protiv Preduzeća Školjka d. o. o. (broj 356-26/11.) od maja meseca 2010. godine.

Građevinski inspektor je tada utvrdio da je vlasnik restorana uz osnovni objekat dozidao bez odobrenja za izgradnju deo od oko 75 m2, i na osnovu toga doneo rešenje o rušenju pod brojem 356-26/11, i Zaključak o dozvoli izvršenja navedenog rešenja pod istim brojem (16.03.2011).

Naglašavamo – za navedeni bespravno podignuti i sankcionisani deo restorana. Bespravni graditelj, vlasnik restorana Školjka, se žalio na rešenja Odeljenja drugostepenom organu – Sekretarijatu za imovinsko – pravne poslove, građevinsku i urbanističku inspekciju Grada Beograda koji je odbio žalbu, i protiv rešenja i protiv zaključka (06.05.2011. i 09.05.2011). Bespravni graditelj je pokrenuo i upravni spor kod Upravnog suda Srbije, koji je okončan 17.11. 2011. presudom kojom se njegova tužba odbija!

Po okončanju upravnog spora pristupilo se prinudnom izvršenju rešenja, koja su zakazana više puta,ali je izvršenik sa većom grupom građana i pored (neadekvatne) asistencije policije sprečavao izvršenje.

Naglašavamo da je ipored navedenih bespravnih građevinskih radova koji su bili predmet upravnog spora, 26.03. 2012. novim uviđajem građevinskog inspektora utvrđeno je da je vlasnik “Školjke”, nepoštujući rešenja nadležnih organa i presudu suda, nastavio sa izvođenjem bespravnih radova. BEZ IKAKVIH DOZVOLA FORMIRAO JE LETNJU BAŠTU, na zadnjem delu dvorišta, I IZGRADIO STEPENIŠTE OD METALNIH PROFILA!

Odeljenje za građevinsku inspekciju Uprave GO Stari grad, postupajući u skladu sa Izvršnim rešenjem prvostepenog organa, koje je potvrđeno od strane drugostepenog organa i presudom nadležnog suda, zakazalo je novo izvršenje rešenja o uklanjanju bespravno izvršenih radova za 3. 4. 2012. godine.

Nadamo se da će imati i adekvatnu policijsku asistenciju i da službena lica neće biti sprečavana u vršenju službene dužnosti, što je već krivično delo.

Još jednom naglašavamo da je NETAČNA informacija koju bespravni graditelj, vlasnik restorana,uporno ponavlja javnosti da je vlasnik objekta, koji je predmet izvršenja (rušenja)Direkcija za imovinu Republike Srbije! Direkcija je vlasnik objekta u kome se nalazi lokal Preduzeća Školjka, ali rešenjem o rušenju je sankcionisan deo od oko 75 m2, koji je uz osnovni objekat dozidan bez odobrenja za izgradnju.

To su činjenice koje su dostupne javnosti u Upravi GO Stari grad, Sekretarijatu za imovinsko – pravne poslove, građevinsku i urbanističku inspekciju Grada Beograda i Upravnom sudu Srbije.

Odsek za informisanje GO Stari grad