ВЛАСНИК „ШКОЉКЕ“ НЕ ПОШТУЈЕ НИ СУДСКЕ ПРЕСУДЕ

Одељење грађевинске инспекције Управе ГО Стари град води поступак у предмету бесправне градње против против Предузећа Шкољка д. о. о. (број 356-26/11.) од маја месеца 2010. године.

Грађевински инспектор је тада утврдио да је власник ресторана уз основни објекат дозидао без одобрења за изградњу део од око 75 м2, и на основу тога донео решење о рушењу под бројем 356-26/11, и Закључак о дозволи извршења наведеног решења под истим бројем (16.03.2011).

Наглашавамо – за наведени бесправно подигнути и санкционисани део ресторана. Бесправни градитељ, власник ресторана Шкољка, се жалио на решења Одељења другостепеном органу – Секретаријату за имовинско – правне послове, грађевинску и урбанистичку инспекцију Града Београда који је одбио жалбу, и против решења и против закључка (06.05.2011. и 09.05.2011). Бесправни градитељ је покренуо и управни спор код Управног суда Србије, који је окончан 17.11. 2011. пресудом којом се његова тужба одбија!

По окончању управног спора приступило се принудном извршењу решења, која су заказана више пута,али је извршеник са већом групом грађана и поред (неадекватне) асистенције полиције спречавао извршење.

Наглашавамо да је ипоред наведених бесправних грађевинских радова који су били предмет управног спора, 26.03. 2012. новим увиђајем грађевинског инспектора утврђено је да је власник “Шкољке”, непоштујући решења надлежних органа и пресуду суда, наставио са извођењем бесправних радова. БЕЗ ИКАКВИХ ДОЗВОЛА ФОРМИРАО ЈЕ ЛЕТЊУ БАШТУ, на задњем делу дворишта, И ИЗГРАДИО СТЕПЕНИШТЕ ОД МЕТАЛНИХ ПРОФИЛА!

Одељење за грађевинску инспекцију Управе ГО Стари град, поступајући у склaду са Извршним решењем првостепеног органа, које је потврђено од стране другостепеног органа и пресудом надлежног суда, заказало је ново извршење решења о уклањању бесправно извршених радова за 3. 4. 2012. године.

Надамо се да ће имати и адекватну полицијску асистенцију и да службена лица неће бити спречавана у вршењу службене дужности, што је већ кривично дело.

Још једном наглашавамо да је НЕТАЧНА информација коју бесправни градитељ, власник ресторана,упорно понавља јавности да је власник објекта, који је предмет извршења (рушења)Дирекција за имовину Републике Србије! Дирекција је власник објекта у коме се налази локал Предузећа Шкољка, али решењем о рушењу је санкционисан део од око 75 м2, који је уз основни објекат дозидан без одобрења за изградњу.

То су чињенице које су доступне јавности у Управи ГО Стари град, Секретаријату за имовинско – правне послове, грађевинску и урбанистичку инспекцију Града Београда и Управном суду Србије.

Одсек за информисање ГО Стари град