OBAVEŠTENJE O IZLAGANJU NA UVID DELA BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD – UPRAVA GRADSKE OPŠTINE

ZAMENICA NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE

I-04 broj 020-2-123/2021 – 1. 12. 2021. godine

Beograd, Makedonska 42

ngavrilovic@starigrad.org.rs

telefon 011 32 21 114

www.starigrad.org.rs

 

Gradska opština Stari grad u Beogradu, Uprava gradske opštine, Makedonska 42, na osnovu člana 14. stav. 1. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, broj 104/2009 i 99/2011), tačke 9. i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, broj 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021 i 90/2021), člana 3. stav 3. i 4. Uputstva za obaveštavanje glasača o republičkom referendumu („Službeni glasnik RS“, broj 113/2021), daje

O B A V E Š T E NJ E

O IZLAGANJU NA UVID DELA BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije od 30. 11. 2021. godine, raspisan je republički referendum radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, koji se održava 16. januara 2022. godine, u vremenu od 7.00 do 20.00 časova.

Uprava gradske opštine Stari grad, kao organ nadležan za ažuriranje dela biračkog spiska za područje Gradske opštine Stari grad, izlaže na uvid deo biračkog spiska za područje Gradske opštine Stari grad.

Deo biračkog spiska se izlaže na taj način što se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana omogućava provera da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Birački spisak je izložen u zgradi Gradske opštine Stari grad, u ulici Makedonska broj 42, kancelarija broj 54, treći sprat.

Uvid u Jedinstveni birački spisak, u skladu sa Zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (https://upit.birackispisak.gov.rs/) i Republičke izborne komisije (https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/9033/provera-izvoda-iz-birackog-spiska.php) unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana i registarskog broja lične karte.

Zahtev za upis ili brisanje iz biračkog spiska, izmenu, ispravku ili dopunu podataka u biračkom spisku građani mogu podneti svakog radnog dana do 31. 12. 2021. godine u 24.00 časa, kada organ nadležan za vođenje Jedinstvenog biračkog spiska donosi rešenje o zaključenju biračkog spiska.

Građani mogu od raspisivanja republičkog referenduma, do najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 25. 12. 2021. godine do 24.00 časa, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će se na republičkom referendumu izjašnjavati po mestu boravišta na teritoriji Gradske opštine Stari grad (izabrano mesto glasanja).

Birači koji imaju boravište u inostranstvu obaveštavaju se da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, najkasnije do 25. 12. 2021. godine, mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećem referendumu glasati u inostranstvu.

Rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku donosi Uprava gradske opštine Stari grad, po ovlašćenju načelnika Gradske uprave grada Beograda, broj 031-63/2017-N od 5. 9. 2017. godine, do zaključenja biračkog spiska, odnosno do 31. 12. 2021. godine, do 24.00 časa.

Nakon zaključenja biračkog spiska, odnosno 31. 12. 2021. godine, građani mogu podneti zahtev za promene u biračkom spisku neposredno Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave ili preko Uprave gradske opštine Stari grad, zaključno sa 12. 1. 2022. godine, do 24.00 časa.

Uvid u birački spisak i promene u biračkom spisku građani mogu vršiti, svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 časova.

ZAMENICA NAČELNIKA UPRAVE

Nataša Gavrilović

PRILOG: OBAVEŠTENJE O IZLAGANJU NA UVID DELA BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD