USVOJEN BUDŽET GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2014. GODINU

Na 18. sednici Skupštine, održanoj 30. juna, nakon šest meseci privremenog finansiranja, većinom glasova prisutnih odbornika, usvojena je Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2014. godinu, u ukupnom iznosu od 869.387.493 dinara.

– U Odluci o budžetu za 2014. godinu, ukupni prihodi i primanja budžeta planirani su na znatno nižem nivou u odnosu na prethodne godine, pre svega posmatrano u odnosu na 2012. i 2013. godinu – rekla je izvestilac po ovoj tački dnevnog reda Bojana Tanić, šef Odseka za poslove budžeta, privrede i društvenih delatnosti, povereništva za izbeglice i radnih knjižica Uprave GO Stari grad.

Ona je istakla da podaci ukazuju na izuzetno težak budžetski period, gde je od vitalne važnosti sprovođenje finansijske discipline na visokom nivou.

– Veština upravljanja javnim finansijama ispoljava se upravo u kriznim vremenima kada je budžet ograničen i kada rashode treba planirati poštujući principe ekonomičnosti, efektivnosti, efikasnosti, javnosti i pre svega zakonitosti – naglasila je Bojana Tanić.

Odluka o budžetu doneta je u skladu sa članom 43. i 46. Zakona o budžetskom sistemu, kao i na osnovu Odluke o obimu sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština, i utvrđivanju prihoda i primanja koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama u 2014. godini. Ovu odluku Skupština Grada je usvojila 23. juna tekuće godine.

U daljem radu Skupštine, odbornici su usvojili Odluku o načinu finansiranja programa i projekata pravnih i fizičkih lica i finansiranju dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta.

Gradska opština Stari grad opredelila se da iz sredstava budžeta dodatno su/finansira: programe od javnog interesa, dodelu poklona i nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola, aktivnosti na podsticanju stvaralačkih sposobnosti đaka i studenata, stipendiranje učenika i studenata, dodatnu pomoć porodicama za rođenje deteta, nagrađivanje zaslužnih pojedinaca koji se staraju o miru i bezbednosti građana, angažovanje personalnih asistenata za pomoć deci-đacima sa posebnim potrebama, pomoć u kući starijim sugrađanima putem usluga geronto domaćica, program besplatnih popravki sugrađanima’ „Moj starogradski majstor“, pomoć pojedincima ili porodici u stanju socijalne potrebe, finansiranje aktivnosti ustanova čiji je osnivač Republika ili Grad, kao i aktivnosti organa vlasti drugih nivoa.

Odluka o načinu finansiranja programa i projekata pravnih i fizičkih lica i finansiranju dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta, osim vrsta aktivnosti koje se finansiraju, propisuje i način, merila i kriterijume za sprovođenja postupaka, kao i praćenje realizacije navedenih aktivnosti. Odluka je u skladu sa posebnim zakonima u oblasti obrazovanja, brige o porodici i deci, kao i socijalne zaštite.

Skupština je, u okviru treće tačke dnevnog reda, dala saglasnost na odluku Nadzornog odbora o Izmeni i dopuni odluke o cenovniku usluga JP SRPC „Milan Gale Muškatirović“.