УСВОЈЕН БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2014. ГОДИНУ

На 18. седници Скупштине, одржаној 30. јуна, након шест месеци привременог финансирања, већином гласова присутних одборника, усвојена је Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2014. годину, у укупном износу од 869.387.493 динара.

– У Одлуци о буџету за 2014. годину, укупни приходи и примања буџета планирани су на знатно нижем нивоу у односу на претходне године, пре свега посматрано у односу на 2012. и 2013. годину – рекла је известилац по овој тачки дневног реда Бојана Танић, шеф Одсека за послове буџета, привреде и друштвених делатности, повереништва за избеглице и радних књижица Управе ГО Стари град.

Она је истакла да подаци указују на изузетно тежак буџетски период, где је од виталне важности спровођење финансијске дисциплине на високом нивоу.

– Вештина управљања јавним финансијама испољава се управо у кризним временима када је буџет ограничен и када расходе треба планирати поштујући принципе економичности, ефективности, ефикасности, јавности и пре свега законитости – нагласила је Бојана Танић.

Одлука о буџету донета је у складу са чланом 43. и 46. Закона о буџетском систему, као и на основу Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина, и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2014. години. Ову одлуку Скупштина Града је усвојила 23. јуна текуће године.

У даљем раду Скупштине, одборници су усвојили Одлуку о начину финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета.

Градска општина Стари град определила се да из средстава буџета додатно су/финансира: програме од јавног интереса, доделу поклона и награда ученицима основних и средњих школа, активности на подстицању стваралачких способности ђака и студената, стипендирање ученика и студената, додатну помоћ породицама за рођење детета, награђивање заслужних појединаца који се старају о миру и безбедности грађана, ангажовање персоналних асистената за помоћ деци-ђацима са посебним потребама, помоћ у кући старијим суграђанима путем услуга геронто домаћица, програм бесплатних поправки суграђанима’ „Мој староградски мајстор“, помоћ појединцима или породици у стању социјалне потребе, финансирање активности установа чији је оснивач Република или Град, као и активности органа власти других нивоа.

Одлука о начину финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета, осим врста активности које се финансирају, прописује и начин, мерила и критеријуме за спровођења поступака, као и праћење реализације наведених активности. Одлука је у складу са посебним законима у области образовања, бриге о породици и деци, као и социјалне заштите.

Скупштина је, у оквиру треће тачке дневног реда, дала сагласност на одлуку Надзорног одбора о Измени и допуни одлуке о ценовнику услуга ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“.