Usluga održavanja higijene poslovnih prostorija

odgovor na postavljeno pitanje

javni poziv

podaci o predmetu nabavke

upustvo ponuđačima kako da sačine ponude

kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa upustvima

tehnička specifikacija

obrazac strukture cene

okvirni sporazum

model ugovora

obrazac troškova pripreme ponude

odluka o dodeli okvirnog sporazuma