SVEČANO URUČEN SERTIFIKAT ISO 9001:2001

Opštini Stari grad je 28. maja 2007. godine svečano uručen Sertifikat ISO 9001: 2001. Gradska opština Stari grad je jedina beogradska opština koja je zadovoljila propisane standarde Evropske unije kvalitetom usluga i povećanjem efikasnosti rada organa uprave.
Uvodnu reč imala je predsednica opštine gospođa Mirjane Božidarević.
Zatim se prisutnima obratio Željko Ožegović, predsednik Stalne konferencije gradova i opština i predsednik opštine Novi Beograd.

Sertifikat je predsednici opštine svečano uručila Sofija Đurđević, direktor Društva za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta, YUQS-a. Podom se prisutnima obratio Dejan Kovačević, načelnik Opštinske uprave Stari grad.

Prezentaciju ISO 9001:2001 u radu organa lokalne uprave obavio je Aleksandar Đorđević, predstavnik rukovodstva za kvalitet.

Program EXCHANGE u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština Srbije pokrenut je u cilju pružanja podrške mnogim postojećim projektnim intervencijama koje se odvijaju u sektoru lokalne samouprave u Srbiji. Poseban cilj programa je da usaglasi najbolju postojeću praksu u oblasti lokalne samouprave u Evropskoj Uniji, sa lokalno iniciranim zahtevima za jačanjem i inovacijama iz srpskih opština.
Program EXCHANGE pruža opštinskim funkcionerima i zaposlenima u opštinama Srbije mogućnost da se upoznaju sa postojećom praksom u oblasti lokalne samouprave u zemljama Evropske unije i da im pomogne u rešavanju problema sa kojima se srpske opštine suočavaju u tekućem procesu reformi. Upoznavanje i unapređenje znanja o evropskim standardima je jedan od najvažnijih zadataka procesa reformi u javnom sektoru u Srbiji.
Program EXCHANGE sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), u bliskoj saradnji sa svojim partnerima iz Evropske Unije. Program EXCHANGE finansira Evropska Unija, a njime rukovodi Evropska agencija za rekonstrukciju.
Opština Stari grad u saradnji sa nevladinom Organizacijom DTI (Inicijativa za demokratsku tranziciju) iz Beograda kao partnerom, pripremila je projekat “Izgradnja kapaciteta lokalne samouprave u Gradskoj opštini Stari grad”, i učestvovala na konkursu za dodelu sredstava u okviru programa “EXCHANGE – Uvođenje EU modela u praksu lokalne samouprave u Srbiji, koji su raspisale Evropska agencija za rekonstrukciju i Stalna konferencija gradova i opština, uz finansijsku pomoć CARDS programa Evropske Unije.
Pošto je projekat usvojen, između Opštine Stari grad i Evropske agencija za rekonstrukciju potpisan je Ugovor o donaciji kojom se finansira projekat “Izgradnja kapaciteta lokalne samouprave u Gradskoj opštini Stari grad” a koji je usmeren na jačanje kapaciteta opštinske administracije u celini, posebno u oblasti komunikacija i poboljšanja razmene informacija, kako među zaposlenima, tako i u odnosu na građane. Da bi unapredila svoj rad, opština Stari Grad je, u skladu sa preporukama Evropske unije, pristupila usklađivanju svog rada sa ISO standardima. Sveukupan cilj ovog projekta je bio da se poboljšanjem organizacije opštinske uprave, postigne kvalitetnije i efikasnije pružanje usluga lokalne vlasti građanima.
Posebni ciljevi projekta su bili:
1. Uvođenje ISO 9001:2001 sistema menadžmenta kvalitetom u opštinsku administraciju, kako bi se povećala efikasnost celokupnog radnog procesa;
2. Stvaranje Odeljenja za Komunikacije u okviru opštinske strukture, kako bi se strateški isplanirala interna i eksterna komunikacija;
3. Edukacija ključnog opštinskog upravnog osoblja sa praksom i primerima iz naprednih odeljenja lokalnih uprava u Evropskoj Uniji – posebno administracije opštine Eržebet varoš u Budimpešti, kao partnerske opštine.
Stari Grad kao centralna urbana opština Beograda, trebala bi da bude uzor za druge beogradske opštine, i za Srbiju uopšte. Kroz implementaciju projekta, opština Stari Grad želi da dosegne najbolje evropske primere u upravljanju ljudskim resursima i kvalitetu pružanja usluga lokalne vlasti.

Još pre godinu ipo dana, Opština Stari grad započela je sa procesom realizacije projekta modernizacije opštinske administracije uz pomoć Evropske komisije kroz Echange program. Obaveza opštine je bila da, zajedno sa firmom “Jugoinspekt”, saradnikom i konsultantom u uvođenju standarda kvaliteta ISO 9001, pripremi potrebna dokumenta i programe, obezbedi procedure i informiše zaposlene kroz seminare i predavanja.

ISO standardi su kodifikovan način rada, pismena uputstava kako treba raditi, na koji način se u opštini sprovode određene radnje, pripremaju odgovarajuća akta i, uopšte, kako funkcioniše opština. Standardi podrazumevaju unificirane procedure koje se sprovode u opštinskoj upravi. Težnja je opisivanje tačnog redosleda radnji u sprovođenju postupka i pojedinačno opisivanje svake od njih.

Dobijeni sertifikat za primenu standarda kvaliteta izdat je od nezavisnih ocenjivača sistema kvaliteta koji su ovlašćeni od međunarodnih institucija.

Kada je reč o ISO standardu, upotrebljava se izraz -zadovoljstvo korisnika. U upravi to znači: veća zakonitost u radu, veća efikasnost, poštovanje predviđene procedure, tačnost, ljubaznost, odgovornost i poverenje, a kao rezultat zadovoljna stranka. Osnovna je promena da mora da se radi brže, kvalitetnije, stručnije.
ISO standardi su jedan od koraka na putu ka evropskim integracijama i tendencija je da celokupna državna uprava mora da ih usvoji. Opština Stari grad kao centralna gradska opština ima obavezu da predvodi u ovoj oblasti pošto raspolaže i stručnim i materijalnim kapacitetima za implementaciju svega onoga što nas približava Evropi.