SAOPŠTENJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Povodom vesti koje su objavljene u pisanim i elektronskim medijima 18. maja 2010. godine povodom rušenja stogodišnjeg stabla u Svetogorskoj 28., radi objektivnog i istinitog informisanja javnosti objavljujemo saopštenje Gradske opštine Stari grad.

Postupajući u skladu sa Odlukom o uređivanju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina (Službeni list grada Beograda br. 12/01 … 29/ 2009 ), komunalni inspektor Odeljenja za komunalne poslove i komunalnu inspekciju GO Stari grad je, po prijavi građana Krsmanović Dragog i Matović Zorice, izašao na teren, konstatovao stanje i obratio se nadležnom organu, Sekretarijatu za komunalne i stambene poslove Gradske uprave Grada Beograda, za procenu opravdanosti seče tri stabla kiselog drveta u zajedničkom dvorištu stambenih zgrada u Palmotićevom 13. i Svetogorskoj 28.

Stručna komisija Sekretarijata zaključila je da se „preporučuje seča stabala drveća“, a da se nakon toga „preporučuje sređivanje prostora i sadnja odgovarajućih vrsta dekorativnog rastinja. Opisane radove će izvršiti korisnici dvorišta u kome se stabla nalaze u svojoj režiji i trošku“ Sa činjeničnim stanjem je upoznat predsednik Skupštine zgrade, o čemu je sačinjen zapisnik koji je i potpisao(14.8.2009.).

Na osnovu nalaza Stručne komisije, postupajući u skladu sa Odlukom, Odeljenje je donelo Rešenje kojim se „Naređuje Stambenoj zgradi u Palmotićevoj 13. da u roku od 15 dana ukloni 3 stabla“ (7.10.2009.). Pošto Skupština stanara nije postupila po Rešenju donet je Zaključak o dozvoli izvršenja rešenja kojim se odobrava seča stabala i koje je postalo izvršno 2.11.2009.

Pošto stanari ni tada nisu postupili u skladu sa rešenjima, predloženo im je od strane Opštinske uprave (1.12.2009.) da se Rešenje prinudno izvrši o trošku Skupštine stanara a da se stanari u postupku naplate dugovanog iznosa prema izvršiocu seče obrate molbom Opštinskom veću Gradske opštine Stari grad, po zvaničnoj proceduri, za oslobađanje od troškova izvršenja. Tačnije, da Gradska opština Stari grad preuzme obavezu plaćanja troškova na osnovu zahteva Skupštine stanara. Opština je zatražila i predračun o visini troškova, koju su dostavili JKP „Zelenilo Beograd“ (166.203 dinara sa pdv-om) i preduzeće „Novi grad – inžinjering d.o.o.„ (86.704. dinara sa pdv-om).

Nažalost, stanari nisu postupili ni po toj preporuci Opštinske uprave.

I pored evidente namere da Opština troškove uklanjanja stabala preuzme na sebe, i da se u okviru propisane procedure postupi i van okvira nadležnosti Gradske opštine Stari grad, nemarnošću upravo stanara došlo je do obrušavanja dotrajalog stabla.

Podsećamo da je na osnovu Odluke o uređivanju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina (Službeni list grada Beograda broj 12/01…29/2009. , članovima 15. stav 1 i 3.) predviđeno da su neposredni korisnici zelenih površina dužni da sa istih uklanjaju stabla koja su obolela dotrajala, oštećena od elementarnih nepogoda … uz prethodnu saglasnost Stručne komisije Sekretarijata za stambene i komunalne poslove – odsek za seču (14. stav 1.)

Još jednom naglašavamo da je Gradska opština Stari grad sa svoje strane učinila sve da u skladu sa zakonskom procedurom izađe u susret građanima Palmotićeve 13. i Svetogorske 28.