POPRAVIMO ZAJEDNO

Sekretarijat za komunalne i stambene poslove grada Beograda uputio je poziv stanarima zgrada da se prijave za sufinansiranje radova na investicionom održavanju krovova, fasada i liftova.

Cilj ovog javnog poziva je da se pomogne građanima da se uredi njihova zgrada i spreče nesreće od rušenja delova oronulih fasada, terasa i krovova.
Suština je da stanari zajedno sa Gradom sufinansiraju troškove stvarno izvedenih radova na investicionom održavanju stambenih zgrada.
Zainteresovani stanari treba da dostave: Prijavu, overenu od strane Skupštine ili Saveta stambene zgrade i potpisanu od strane predsednika, sa jasno definisanim predmetom prijave, kao i osnovnim podacima o stambenoj zgradi, ( ulica, broj, opština, spratnost, broj stanova, ukupna površina stanova i drugih posebnih delova u zgradi, površina osnove krova, površina fasade, broj liftova.)
Odluku Skupštine zgrade, potpisanu od vlasnika stanova kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade. U ovoj Odluci treba da se potvrdi da su stanari upoznati sa uslovima javnog poziva i da su saglasni da učestvuju u popravci zgrade ne manje od 30 procenata od stvarnih troškova popravke zajedničkog dela zgrade. Stanari treba da budu upoznati sa predračunskom vrednošću radova iz predloženog projekta.
Predsednik Skupštine zgrade potpisuje ugovor sa gradom Beogradom – Gradskom upravom – Sekretarijatom za komunalne i stambene poslove, o regulisanju međusobnih obaveza. Na ime garancije stanari zgrada uplaćuju 100.000 dinara . Grad će finansirati radove sa najviše 70 odsto. Stambene zgrade mogu jednom prijavom obuhvatiti sve tri vrste radova ( krov, fasada i lift), pri čemu pojedinačna vrednost za svaku vrstu radova ne može biti manja od 1.000.000 dinara. Neće se uzimati u obzir parcijalne popravke krova ili fasade..
Obrasci po kojima treba uraditi predračun radova mogu se uzeti radnim danom od 9 do 16 časova na šalteru Pisarnice u Golsvordijevoj 35 ili na internet sajtu www.beograd.org.yu. Dodatna obaveštenja mogu se dobiti na telefon 30 83 800, lokali 1895, 1894, 1893, 1878 i 1879.