OBAVEZE ORGANA UPRAVE PO ODREDBAMA ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

Uprava Gradske opštine Stari grad obaveštava sugrađane da je 8. juna 2016. godine počela primena odredbi Zakona o opštem upravnom postupku, koje se tiču obaveze organa uprave da između sebe razmenjuju podatke iz službenih evidencija. Članovima 9, 103 i 207 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ 18/16) predviđeno je sledeće:

– organ je dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje.

– ako službenu evidenciju vodi drugi organ, organ koji vodi postupak dužan je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako nije drukčije propisano. Ako se traženi podaci mogu dobiti elektronskim putem, zamoljeni organ ih dostavlja u najkraćem roku.

– u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

– novčanom kaznom od 5.000 dinara do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj ovlašćeno službeno lice, u smislu ovog zakona, koje po službenoj dužnosti ne izvrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, ne zatraži ih radi pribavljanja i ne obradi, odnosno koje na zahtev organa koji vodi postupak besplatno ne ustupi podatke o kojima se vodi službena evidencija u roku od 15 dana ili drugom roku određenom zakonom

Uprava Gradske opštine Stari grad