NACRT ODLUKE O REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2014. GODINU

Veće Gradske opštine utvrdilo je na sednici, koja je održana 25. septembra, nacrt Odluke o rebalansu budžeta Gradske opštine Stari grad za 2014. godinu. Sagledavajući ostvarenje prihoda i rashoda budžeta Gradske opštine u periodu januar–septembar 2014. godine, a u skladu sa članom 63. stav 1 Zakona o budžetskom sistemu, ukazala se neophodnost donošenja rebalansa budžeta Gradske opštine Stari grad za 2014. godinu.

Naime, pojedini budžetski prihodi (prihod od zakupa poslovnog prostora, porez na zarade) ostvareni su na višem nivou od planiranog, a na pojedinim pozicijama pojavio se nedostatak sredstava, pa je neophodno pristupiti usklađivanju prihoda i rashoda na novom višem nivou.

Odlukom o rebalansu budžeta Gradske opštine Stari grad, ukupni prihodi i primanja, utvrđeni su iznosu od 915.550.944 dinara.

Ovako utvrđeni prihodi i primanja budžeta predstavljaju novi obim sredstava za finansiranje javnih rashoda u 2014. godini.

Predlog o novom obimu sredstava Veće Gradske opštine upućuje Skupštini Gradske opštine na razmatranje i usvajanje, koja će biti održana u ponedeljak, 29. septembra.

Nacrt Odluke o rebalansu budžeta Gradske opštine Stari grad za 2014. godinu.