KONKURSNA DOKUMENTACIJA-ZA TABLET UREĐAJE

Konkursna dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke po partijama, nabavka tablet uređaja za nagrađivanje đaka generacije i vukovaca osnovnih škola, Partija 1.nabavka tableta (prenosivi računari), Partija 2. nabavka usb memorija (fleš memorija)

02.06.2014. Pojašnjenja za javnu nabvku tablet uređaja za nagrađivanje đaka generacije i vukovaca osnovnih škola

09.06.2014. Pojašnjenja konkursne dokumentacije za otvoreni postupak nabavke po partijama, nabavka tablet uređaja i usb memorija

10.06.2014.Pojašnjenje konkursne dokumentacije za otvoreni postupak nabavke po partijama, nabavka tablet uređaja i usb memorija

11.06.2014. Pojašnjenje konkursne dokumentacije za otvoreni postupak nabavke po partijama, nabavka tablet uređaja i usb memorija

11.06.2014. Pojašnjenje konkursne dokumentacije za otvoreni postupak nabavke po partijama, nabavka table uređaja i usb memorija

12.06.2014.Pojašnjenje konkursne dokuemntacije za otvoreni postupak nabavke po partijama, nabavka tablet uređaja (prenosivi računari) i usb memorija

09.07. Obaveštenje ozaključenom ugovoru za partiju 2

12.06.2014.Ispravka konkursne dokumentacije za otvoreni postupak nabavke po partijama, nabavka tablet uređaja i usb memorija

13.06.2014.Produženje roka za dostavu ponuda za otvoreni postupak nabavke po partijama, nabavka tablet uređaja i usb memorija

09.07. obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1-tablet uređaje

22.07.2014.Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2-nabavka usb fleš memorija