KONKURS ZA POSTAVLJANJE TEZGI I DRUGIH POKRETNIH PRIVREMENIH OBJEKATA NA STAROM GRADU

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD
GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD
Beograd, Makedonska 42
Tel. 3220-721; Faks: 3227-067
www.starigrad.org.rs

Veće Gradske opštine Stari grad, na osnovu člana 77. Statuta gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 43/08i16/10), a u vezi sa odredbama Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata („Sl. list grada Beograda“, br. 31/2002 – prečišćen tekst, 5/03,11/05,18/06, 61/09 i 24/10,10/11) i Plana postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Stari grad (Službeni list grada Beograda broj 8/12), raspisuje

K O N K U R S

za određivanje korisnika mesta za postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Stari grad, sa rokom postavljanja do 17.03.2014. godine (izuzev za konzervatore za sladoled koji se postavljaju počev od 15.03. – 15.11.2013. godin), i to:

I APARATA ZA KOKICE
II TEZGI ZA PRODAJU RAZGLEDNICA I TURISTIČKIH PUBLIKACIJA
III ROTACIONIH STALAKA ZA PRODAJU ŠTAMPE
IV TEZGI ZA PRODAJU UMETNIČKIH SUVENIRA
V TEZGI – KOLICA ZA PRODAJU OSVEŽAVAJUĆIH NAPITAKA
VI TEZGI – KOLICA ZA PRODAJU PROIZVODA STARIH ZANATA, UMETNIČKIH PREDMETA I UMETNIČKIH SUVENIRA
VII TEZGI ZA PRODAJU UMETNIČKIH PREDMETA
VIII TEZGI – SANDUKA ZA ČIŠĆENJE OBUĆE
IX STALAKA ZA PRODAJU BALONA
X VAGE ZA MERENJE TELESNE TEŽINE
XI TEZGI ZA PRODAJU CVEĆA
XII TEZGE ZA PRODAJU KNJIGA
XIII KONZERVATORA ZA SLADOLED
XIV UREĐAJA ZA KESTEN I KUKURUZ
XV UREĐAJA ZA „HOT – DOG“

Konkurs će se sprovesti putem usmenog javnog nadmetanja.

Vrste objekata, lokacije, objekti na lokacijama i namena, početni iznosi u postupku usmenog javnog nadmetanja, kao i opšti i posebni uslovi, pod kojima će biti izvršen odabir korisnika lokacije, sadržan je u konkursnoj dokumentaciji.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa sajta Gradske opštine Stari grad – www.starigrad.org.rs i u Odseku za poslove veća i predsednika Opštine, na prvom spratu zgrade Opštine, u Ul. Makedonska 42, u sobi broj 17, radnim danom od 9,00 do 15,00 časova, počev od prvog narednog radnog dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Blic“.

U istom periodu zainteresovana lica mogu izvršiti i uvid u mikrolokacijske skice objekata, u prostorijama Odeljenja za komunalne poslove i komunalnu inspekciju, u zgradi opštine u Beogradu u ulici Makedonska 42 (soba 97/V).

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju uslove utvrđene zakonom i konkursnom dokumentacijom.

Prijava na Konkurs, podnosi se poštom (preporučenom pošiljkom), ili preko Pisarnice Uprave, u roku od 8 dana od dana objavljivanja, u dnevnom listu „Blic“.

Prijave se podnoseza svaki objekat posebno, na propisanom obrascu iz Priloga 3. Konkursne dokumentacije, na adresu GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD, Beograd, Makedonska broj 42.

Jedan učesnik može podneti samo jednu prijavu za jedan objekat.

Izbor korisnika mesta, između blagovremenih i urednih prijava, izvršiće Komisija za sprovođenje konkursa, i to isključivo na osnovu najvišeg ponuđenog iznosa za određeni objekat postignutog u postupku usmenog javnog nadmetanja.

Registracija učesnika u postupku javnog nadmetanja, i postupak usmenog javnog nadmetanja održaće se 14. februara 2013. godine,u zgradi opštine Stari grad, u ulici Makedonska broj 42, u Maloj sali na prvom spratu, prema rasporedu sadržanom u konkursnoj dokumentaciji.

Komisija za sprovođenje konkursa će, najdalje u roku od 8 dana od dana održavanja postupka usmenog javnog nadmetanja izvršiti izbor korisnika mesta za postavljanje određenog objekta i o tome pismeno izvestiti sve učesnike konkursa koji su registrovani za učešće u postupku usmenog javnog nadmetanja za predmetni objekat.

Informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti na telefon: 3227-859.

PREUZMITE KONKURSNU DOKUMENTACIJU