KONKURS ZA POSTAVLJANJE 15 PRIVREMENIH OBJEKATA KIOSAKA

Veće Gradske opštine Stari grad, na sednici od 04. aprila 2013. godine, na osnovu člana 77. Statuta opštine, a u vezi sa odredbama člana 14. Odluke o uslovima i načinu postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu i Planom postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Stari grad, raspisuje Konkurs za određivanje korisnika mesta za postavljanje 15 privremenih objekata – kiosaka, na javnim površinama u Beogradu – područje gradske opštine Stari grad, sa rokom postavljanja do 19.04.2014. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju uslove utvrđene zakonom i Pravilima iz konkursne dokumentacije.

Prijava na Konkurs, podnosi se preko Pisarnice Uprave gradske opštine, ili poštom (preporučenom pošiljkom), u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Blic“, odnosno zaključno sa 15. aprilom 2013. godine.

Prijave se podnose za svaku lokaciju posebno, na propisanom obrascu iz Priloga 3. Konkursne dokumentacije, na adresu GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD, BEOGRAD, MAKEDONSKA BROJ 42.

Konkursni postupak će sprovesti Komisija Veća gradske opštine, koja će odabir korisnika mesta izvršiti na osnovu usmenog javnog nadmetanja, i to isključivo na osnovu najvišeg ponuđenog iznosa za određenu lokaciju.

Registracija učesnika u postupku javnog nadmetanja, i postupak usmenog javnog nadmetanja održaće se u četvrtak 18. aprila 2013. godine, u zgradi opštine Stari grad, u ulici Makedonska broj 42, u Maloj sali na prvom spratu.

Komisija za sprovođenje konkursa će najdalje u roku od 8 dana od dana održavanja postupka usmenog javnog nadmetanja, izraditi pismene otpravke odluka i dostaviti ih izabranim korisnicima.

Informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti na telefon: 3227859, a kompletan tekst konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde