KONKURS ZA OSLIKAVANJE ZGRADA I KUĆA: POZIV NA UMETNIČKU „REKONSTRUKCIJU“

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD – VEĆE GRADSKE OPŠTINE

Komisija za sprovođenje konkursa izbora

zgrada/kuća za oslikavanje murala

I-03 Broj: 020-3-133/19 – 19.04.2019. godine

Beograd, Makedonska 42

Komisija za sprovođenje konkursa izbora zgrada/kuća za oslikavanje murala koju je obrazovalo Veće Gradske opštine Stari grad, na osnovu Zaključka Veća Gradske opštine I-03, Broj: 020-3-129/19 od 18.04.2019. godine, raspisuje:

JAVNI POZIV

STAMBENIM ZAJENICAMA/VLASNICIMA PORODIČNIH KUĆA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA OSLIKAVANJE ZGRADA/KUĆA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD MURALIMA

Javni poziv je otvoren 45 dana od dana objavljivanja na web stranici Gradske opštine Stari grad www.starigrad.org.rs i stranici Udruženja „Street smart“ www.facebook.com/streetsmartbelgrade, odnosno od 19.04.2019. do 03.06.2019. godine.

Pravo učešća na Konkursu imaju Stambene zajednice/Vlasnici nepokretnosti – porodične kuće, koje ispunjavaju sledeće uslove, i to:

  1. za zgrade:
   1. da su registrovane u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/2016),
   2. da postoji odluka Skupštine stambene zajednice doneta običnom većinom glasova prisutnih članova, sa pismenim saglasnostima za učešće na Konkursu za oslikavanje zgrade muralom,
  2. za porodične kuće:
   1. dokaz o vlasništvu objekta;
   2. u slučaju suvlasništva nad objektom, saglasnost drugog/ih suvlasnika koji nije/su podnosilac/ci Prijave;
  3. za zgrade i porodične kuće:
   1. da se zgrada/porodična kuća nalazi na teritoriji Gradske opštine Stari grad,
   2. da zgrada/porodična kuća – predmetni objekat nije utvrđen za kulturno dobro, ne nalazi se u okviru kulturno-istorijske celine, ne uživa status dobra pod prethodnom zaštitom i ne nalazi se u okviru prethodno zaštićene celine,
   3. da zgrada/porodična kuća ispunjava uslove koje su vezane za oslikavanja murala.

Prijava za učešće na Konkursu mora biti podneta na prijavnom obrascu koji je propisala Komisija, a koju učesnici mogu preuzeti na facebook stranici Udruženja „Street smart“, klikom na sledeći link: https://docs.google.com/document/d/1qzYYZQy9hfHjLn_pef7xD54HcJiSl9bfbKasQx-clNs/edit?usp=sharing, ili na Pisarnici Uprave gradske opštine Stari grad, u Beogradu, ulica Makedonska broj 42.

Prijavu za učešće na Konkursu mogu podneti isključivo Upravnici Stambenih zajednica.

Učesnici su dužni da uz prijavu prilože dokaze o ispunjavanju uslova iz ovog javnog poziva i to:

  • odluku Skupštine stambene zajednice donetu običnom većinom glasova prisutnih članova, sa pismenim saglasnostima za učešće na Konkursu za oslikavanje zgrade muralom,
  • saglasnost suvlasnika porodične kuće za učešće na Konkursu za oslikavanje zgrade muralom;
  • fotografiju zgrade/porodične kuće kojim se dokazuje da zgrada/porodična kuća ispunjava uslove vezane za oslikavanja murala, odnosno da zgrada/porodična kuća ne zahteva prethodnu rekonstrukciju ili restauraciju i da predložena zgrada/porodična kuća fizički bude dostupna sredstvima elevacije.

Nepotpune, neblagovremene i prijave koje ne ispunjavaju uslove iz javnog poziva, Komisija neće razmatrati.

Prijava na Konkurs, podnosi se preko Pisarnice Uprave Gradske opštine Stari grad, ili poštom (preporučenom pošiljkom), na adresu:

Gradska Opština Stari grad,

„za KONKURS ZA IZBOR STAMBENIH ZAJEDNICA ZA OSLIKAVANJE ZGRADA MURALOM“

Beograd, Makedonska broj 42

u zatvorenoj koverti sa naznakom: „NE OTVARATI“, i podacima o učesniku Konkursa popunjenim na poleđini koverte, (poslednji dan za prijavu preko pisarnice je 03.06.2019. godine).

Komisija, će u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objaviti rang listu Stambenih zajednica, odnosno porodičnih kuća čije će zgrade/kuće biti oslikane muralima, kao i spisak učesnika koji nisu ispunili uslove Konkursa, i iste objaviti na facebook stranici Udruženja „Street smart“ i na web stanici Gradske opštine Stari grad. Komisija će prilikom odabira kandidata, posebno voditi računa o tome da li zgrada/kuća ispunjava uslove za oslikavanje muralom.

Udruženje „Street smart“ i Stambene zajednice/vlasnici porodičnih kuća koji budu izabrani na Konkursu, regilisaće svoja prava i obaveze, nakon objavljivanja konačne rang liste, a izabrani kandidati su dužni da podnesu zahtev za izdavanje odobrenja za oslikavanje murala na predmetnom objektu Odeljenju za komunalne poslove i komunalnu inspekciju Uprave Gradske opštine Stari grad.

Slike oslikanih zgrada Stambenih zajednica mogu se koristiti od strane Gradske opštine Stari grad u svrhu promovisanja tradicionalne manifestacije „Jevremova ulica susreta“, kao i do strane Udruženja „Street smart“ u svrhu promovisanja Festivala umetnosti na ulici „Rekonstrukcija“, sa obavezom naznake autora slike i murala.

Kontakt osobe: Milan Cerovac i Mila Popović 011/3221-114