КОНКУРС ЗА ОСЛИКАВАЊЕ ЗГРАДА И КУЋА: ПОЗИВ НА УМЕТНИЧКУ „РЕКОНСТРУКЦИЈУ“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Комисија за спровођење конкурса избора

зграда/кућа за осликавање мурала

I-03 Број: 020-3-133/19 – 19.04.2019. године

Београд, Македонска 42

Комисија за спровођење конкурса избора зграда/кућа за осликавање мурала коју је образовало Веће Градске општине Стари град, на основу Закључка Већа Градске општине I-03, Број: 020-3-129/19 од 18.04.2019. године, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

СТАМБЕНИМ ЗАЈЕНИЦАМА/ВЛАСНИЦИМА ПОРОДИЧНИХ КУЋА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ОСЛИКАВАЊЕ ЗГРАДА/КУЋА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД МУРАЛИМА

Јавни позив је отворен 45 дана од дана објављивања на web страници Градске општине Стари град www.starigrad.org.rs и страници Удружења „Street smart“ www.facebook.com/streetsmartbelgrade, односно oд 19.04.2019. до 03.06.2019. године.

Право учешћа на Конкурсу имају Стамбене заједнице/Власници непокретности – породичне куће, које испуњавају следеће услове, и то:

  1. за зграде:
   1. да су регистроване у складу са Законом о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/2016),
   2. да постоји одлука Скупштине стамбене заједнице донета обичном већином гласова присутних чланова, са писменим сагласностима за учешће на Конкурсу за осликавање зграде муралом,
  2. за породичне куће:
   1. доказ о власништву објекта;
   2. у случају сувласништва над објектом, сагласност другог/их сувласника који није/су подносилац/ци Пријаве;
  3. за зграде и породичне куће:
   1. да се зграда/породична кућа налази на територији Градске општине Стари град,
   2. да зграда/породична кућа – предметни објекат није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру културно-историјске целине, не ужива статус добра под претходном заштитом и не налази се у оквиру претходно заштићене целине,
   3. да зграда/породична кућа испуњава услове које су везане за осликавања мурала.

Пријава за учешће на Конкурсу мора бити поднета на пријавном обрасцу који је прописала Комисија, а коју учесници могу преузети на facebook страници Удружења „Street smart“, кликом на следећи линк: https://docs.google.com/document/d/1qzYYZQy9hfHjLn_pef7xD54HcJiSl9bfbKasQx-clNs/edit?usp=sharing, или на Писарници Управе градске општине Стари град, у Београду, улица Македонска број 42.

Пријаву за учешће на Конкурсу могу поднети искључиво Управници Стамбених заједница.

Учесници су дужни да уз пријаву приложе доказе о испуњавању услова из овог јавног позива и то:

  • одлуку Скупштине стамбене заједнице донету обичном већином гласова присутних чланова, са писменим сагласностима за учешће на Конкурсу за осликавање зграде муралом,
  • сагласност сувласника породичне куће за учешће на Конкурсу за осликавање зграде муралом;
  • фотографију зграде/породичне куће којим се доказује да зграда/породична кућа испуњава услове везане за осликавања мурала, oдносно да зграда/породична кућа не захтева претходну реконструкцију или рестаурацију и да предложена зграда/породична кућа физички буде доступна средствима елевације.

Непотпуне, неблаговремене и пријаве које не испуњавају услове из јавног позива, Комисија неће разматрати.

Пријава на Конкурс, подноси се преко Писарнице Управе Градске општине Стари град, или поштом (препорученом пошиљком), на адресу:

Градска Општина Стари град,

„за КОНКУРС ЗА ИЗБОР СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА ОСЛИКАВАЊЕ ЗГРАДА МУРАЛОМ“

Београд, Македонска број 42

у затвореној коверти са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ“, и подацима о учеснику Конкурса попуњеним на полеђини коверте, (последњи дан за пријаву преко писарнице је 03.06.2019. године).

Комисија, ће у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава, објавити ранг листу Стамбених заједница, односно породичних кућа чије ће зграде/куће бити осликане муралима, као и списак учесника који нису испунили услове Конкурса, и исте објавити на facebook страници Удружења „Street smart“ и на web станици Градске општине Стари град. Комисија ће приликом одабира кандидата, посебно водити рачуна о томе да ли зграда/кућа испуњава услове за осликавање муралом.

Удружење „Street smart“ и Стамбене заједнице/власници породичних кућа који буду изабрани на Конкурсу, регилисаће своја права и обавезе, након објављивања коначне ранг листе, а изабрани кандидати су дужни да поднесу захтев за издавање одобрења за осликавање мурала на предметном објекту Одељењу за комуналне послове и комуналну инспекцију Управе Градске општине Стари град.

Слике осликаних зграда Стамбених заједница могу се користити од стране Градске општине Стари град у сврху промовисања традиционалне манифестације „Јевремова улица сусрета“, као и до стране Удружења „Street smart“ у сврху промовисања Фестивала уметности на улици „Реконструкција“, са обавезом назнаке аутора слике и мурала.

Контакт особе: Милан Церовац и Мила Поповић 011/3221-114