JAVNI KONKURSZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

Republika Srbija
GRAD BEOGRAD
UPRAVA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 113/17 –dr. zakon i 95/18 i 95/2018-dr.zakon) člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/16) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-9018/2018-1 od 26.09.2018. godine,

oglašava

JAVNI KONKURS
ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

I. Organ u kome se radno mesto popunjava: Uprava gradske opštine Stari grad u Beogradu ul. Makedonska broj 42
II. Radno mesto na kojem se vrši prijem pripravnika:
ODELJENJE ZA BUDŽET I FINANSIJE
Odsek za finansije
1. Radno mesto – Poslovi budžeta, zvanje mlađi savetnik – pripravnik, jedan izvršilac

Opis poslova:

Uz detaljna uputstva zaposlenog višeg zvanja vrši obradu i kontrolu ispravnosti dokumentacije iz nadležnosti Odeljenja, priprema dokumentaciju i učestvuje u sprovođenju konkursa iz delokruga rada Odeljenja, vrši izradu ugovora i prati namensko korišćenje sredstava opredeljenih po raspisanim konkursima, vrši izradu rešenja i zaključaka o upotrebi sredstava za finansiranje Uprave Gradske opštine i transfera drugim nivoima vlasti, kao i pripremu svih vrsta potvrda, uverenja, saglasnosti, ugovora, dokumenata i izveštaja radi ostvarivanja prava zainteresovanih stranaka, obradu podataka prema metodološkim i drugim uputstvima za potrebe Odeljenja.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama iz oblasti ekonomskih nauka, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, ili specijalističkim studijama na fakultetu.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto koje se popunjava: Poznavanje zakona o budžetskom sistemu (“Sl. glasnik RS”, broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 i 31/2019); veština komunikacije – usmeno.

III. Mesto rada:

Gradska opština Stari grad- Uprava gradske opštine Stari grad u Beogradu, ul. Makedonska broj 42.

IV. Uslovi za zaposlenje: Da je punoletan državljanin Republike Srbije, da ima propisano obrazovanje, da ispunjava ostale uslove propisane zakonom, drugim propisom, da učesnik konkursa nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

V . Trajanje rada:

Radni odnos se zasniva na određeno vreme.

VI. Rok za podnošenje prijave na konkurs i sadržina prijave:

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana.
Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs objavljen na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad, a obaveštenje o javnom konkursu u dnevnim novinama „Danas”, odnosno od 11.05.2019. godine.
Adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen Oglas o javnom konkursu je: https://www.starigrad.org.rs/.
Prijava na konkurs sadrži: naziv radnog mesta za koje kandidat podnosi prijavu, ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, podatke o obrazovanju. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

VII. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

– uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
– izvod iz matične knjige rođenih (izdat na obrascu shodno Zakonu o matičnim knjigama objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, br.20/09, 145/14 i 47/18),
– dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi;
– uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon objavljivanja konkursa);

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao).

Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18-autentično tumačenje), između ostalog, propisano je da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz navedene dokaze, priloži izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat učiniti sam.

Primer izjave se nalazi na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad https://www.starigrad.org.rs, gde se ista može preuzeti.

VIII. Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:

Konkrusnoj komisiji za sprovođenje javnog konkursa preko Uprave Gradske opštine Stari grad Beograd, ul.Makedonska 42, sa naznakom: „za javni konkurs za prijem pripravnika“.

IX. Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Ana Kovačević, telefon: 3300-551 radnim danima od 10:00 do 12:00.časova.

X. Mesto, dan i vreme kada će se obaviti provera stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku navedenih u tekstu javnog konkursa, biće sprovedena u prostorijama Uprave Gradske opštine Stari grad, Beograd, ul. Makedonska broj 42, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

Napomene: Shodno čl. 125. stav 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16 i 113/17, 113/17 – dr. zakon i 95/18), propisano je da je pripravnik lice koje poslodavac prima u radni odnos na određeno vreme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci odnosno za samostalno obavljanje poslova.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa, Konkursna komisija odbaciće zaključkom.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad, a u dnevnim novinama „Danas“ objavljeno je obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen konkurs.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom konkursu, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.