JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JP SRPC „MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ“

REPUBLIKA SRBIJA-GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD – SKUPŠTINA

B e o g r a d

Makedonska broj 42

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o javnim preduzećima (,, Službeni glasnik Republike Srbije,, broj 15/16) i Odluke Skupštine o sproveđenju javnog konkursa za izbor direktora JP SRPC ,,Milan Gale Muškatirović” I – 01 broj 020-4-69/17 od 07.12.2017. godine, Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora

o g l a š a v a

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA JP SRPC ,,MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ” U BEOGRADU

Podaci o javnom preduzeću: Javno preduzeće, Sportsko rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović “, Beograd , Tadeuša Košćuška 63, Matični broj: 20140143; PIB: 104288635 .

Preduzeće kao pretežnu, obavlja sportsko –rekreativnu delatnost, kao delatnost od opšteg interesa.

Radno mesto: Direktor Javnog preduzeća

Rok za koji se vrši izbor: 4 godine

Uslovi za izbor direktora :

1) da je punoletan i poslovno sposoban;

2) da je državljanin Republike Srbije;

3) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;

4) da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz uslova iz tačke 3.;

5) da ima najmanje tri godine radnog iskustava na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća;

6) da poznaje oblast korporativnog upravljanja;

7) da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova,

8) da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;

9) da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

10) da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:

1. obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdrastvenoj ustanovi;

2. obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;

3. obavezno lečenje narkomana;

4. obavezno lečenje alkoholičara;

5. zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Mesto rada: Beograd, Tadeuša Košćuška 63

Stručna osposobljenost, znanje i veština kandidata ocenjuju se u izbornom postupku uvidom u podatke iz prijave i dokaze uz prijavu na javni konkurs, pisanom i usmenom proverom, odnosno na drugi odgovarajući način shodno potrebama rada javnog preduzeća, a u skladu sa Zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća („Službeni glasnik RS“, br.65/16).

Rok za podnošenje prijave: 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u ,,Službenom glasniku RS”.

Adresa na koju se podnose prijave: Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom putem pošte ili lično preko pisarnice Uprave gradske opštine na adresu:

Gradska opština Stari grad „Komisiji za sprovođenje konkursa za izbor direktora JP“, Beograd, Makedonska broj 42

Prijava na javni konkurs i dokazi koji se prilažu uz prijavu:

Prijava na javni konkurs mora da sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva i o posebnim oblastima znanja.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu:

– Izvod iz matične knjige rođenih;

– Uverenje o državljanstvu, ne starije od šest meseci u odnosu na dan objavljivanja javnog konkursa ;

– Dokaz o stečenom visokom obrazovanju;

– Isprave kojima se dokazuje radno iskustvo (potvrde ili drugi akti iz koji se dokazuje najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva uslovom postavljeno visoko obrazovanje);

– Isprave kojima se dokazuje radno iskustvo na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća (potvrde ili drugi akti iz kojih se dokazuje da lice ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća);

– Isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova (povrde ili drugi akti iz kojih se dokazuje da lice ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima organizovanja rada i vođenja poslova)

– Overena izjava kandidata, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;

– Uverenje MUP-a RS, da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i uverenje nadležnog organa, ne starije od šest meseci od dana objavljivanja javnog konkursa, da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:

1. obavezno psihijatrijko lečenje i čuvanje u zdrastvenoj ustanovi;

2. obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;

3. obavezno lečenje narkomana;

4. obavezno lečenje alkoholičara;

5. zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji.

Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi dokazi, Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnog preduzeća, odbaciće zaključkom protiv kog nije dopuštena posebna žalba.

Lice zaduženo za davanje obaveštenje o javnom konkursu je Ana Kovačević, telefon: 011/ 3300-581, 011/ 3300-243, svakog radnog dana od 9 do 14 časova, ili e-mail: akovacevic@starigrad.org.rs.