JAVNI POZIV “STARI GRAD MISLI NA ZGRADE”

Predsednik Gradske opštine Stari grad, dana 25.02.2021. godine, na osnovu člana 15. stav 1. tačka 24. i člana 73.  Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/14 – drugi prečišćen tekst, 25/15, 94/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 i 117/20), a u vezi sa odredbama člana 2. Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade („Službeni list grada Beograda“, broj 96/17 i 101/19), na predlog Komisije za sprovođenje konkursa „Stari grad misli na zgrade“, raspisuje

 

JAVNI KONKURS „STARI GRAD MISLI NA ZGRADE“
Urbanistička zona: XV – Gradska opština Stari grad
I
POZIVA STAMBENE ZAJEDNICE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
da dostave
PRIJAVE ZA BESPOVRATNO SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI NA UNAPREĐENJU SVOJSTAVA ZGRADE

 

Aktivnosti na unapređenju svojstava zgrade podrazumevaju popravku krova, zamenu oluka, ulaznih vrata, interfona, podnih obloga, poštanskih sandučića, rasvete, molersko-farbarske radove, nabavku protivpožarnih aparata, uvođenje video nadzora i druge radove u cilju sprečavanja nastanka štetnih posledica po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti, kao i radi poboljšanja uslova stanovanja na teritoriji Gradske opštine Stari grad.

Sredstva za učešće u finansiranju aktivnosti na unapređenju svojstava zgrade obezbeđuje Gradska opština Stari grad i mogu maksimalno iznositi 90% predračuna potrebnih finansijskih sredstava. Ukupan iznos za sufinansiranje svih aktivnosti na unapređenju svojstava zgrade je 40.000.000,00 dinara sa PDV-om.

Maksimalni iznos sredstava po jednoj stambenoj zajednici koji obezbeđuje Gradska opština Stari grad je do 300.000,00 dinara sa PDV-om.

Prijave na konkurs se dostavljaju u zatvorenoj koverti i sa naznakom:

„Prijava za Javni konkurs „Stari grad misli na zgrade“ za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na unapređenju svojstava zgrade, Komisiji za sprovođenje konkursa – NE OTVARATI“.

Prijavni formular, projekat ili predmer i predračun ili druga tehnička dokumentacija ne starija od jedne godine od dana raspisivanja konkursa, kao i druga prateća dokumentacija navedena u prijavnom formularu, podnosi se u pisanoj formi i na CD-u potpisan i overen pečatom podnosioca u 2 (dva) primerka, na pisarnicu Gradske opštine Stari grad ili preporučeno poštom sa povratnicom na adresu:

Grad Beograd, Gradska opština Stari grad, 11 000 Beograd, ul. Makedonska br. 42.

U slučaju da je prijava podneta preporučeno poštom sa povratnicom, dan predaje pošti smatra se danom podnošenja prijave.

Rok za podnošenje prijave je 45 dana od dana objavljivanja konkursa na zvaničnoj internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad, odnosno zaključno sa 12.04.2021. godine. Rok za podnošenje prijava produžen je do 26. aprila 2021. godine.

Svaka prijava koja dospe nakon roka određenog u pozivu, bez obzira na način dostavljanja, smatraće se neblagovremenom i neće se razmatrati. Po okončanju postupka neotvorena koverta biće vraćena podnosiocu prijave.

Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u konkursu i neće biti rangirana.

Komisija vrši rangiranje prijava, sačinjava predlog rang liste i objavljuje predlog rang liste na zvaničnoj internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Svaki učesnik na konkursu može Komisiji uložiti prigovor u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja predloga rang liste na zvaničnoj internet prezentaciji gradske opštine, u zatvorenoj koverti direktno na pisarnicu Gradske opštine Stari grad ili preporučeno poštom sa povratnicom na adresu Gradske opštine Stari grad, s tim da se u tom slučaju dan predaje pošti smatra danom podnošenja prigovora.

Komisija odlučuje po prigovorima u roku koji ne može biti duži od 5 (pet) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Komisija, nakon isteka roka za podnošenje prigovora, odnosno roka za odlučivanje po prigovorima, utvrđuje konačnu rang listu koju objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji gradske opštine.

Učesnici javnog konkursa mogu preuzeti prijavni formular i prateću dokumentaciju na zvaničnoj internet prezentaciji gradske opštine: www.starigrad.org.rs

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na zvaničnoj internet prezentaciji gradske opštine www.starigrad.org.rs, putem elektronske pošte stambenazajednica@starigrad.org.rs ili usluznicentar@starigrad.org.rs, kao i putem telefona 011/785-2-999, svakog radnog dana od 08,00 do 15,30č.

 

Konkursna dokumentacija: