13. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Skupština gradske opštine Stari grad

I-01 Broj: 06-58/2021 – 27. 12. 2021. godine

Beograd, Makedonska 42

Arh 2

ODBORNICIMA SKUPŠTINE  GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Na osnovu člana 34. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 – dr. zakon), člana 60. Poslovnika Skupštine gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 103/2020 – prečišćen tekst), a u vezi sa odredbama člana 36. Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/2014 – drugi prečišćen tekst, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 i 117/2020), sazivam

za 30. 12. 2021. godine (četvrtak) u 10.00 sati

13. SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

  1. PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
  2. PREDLOG ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU
  3. PREDLOG KADROVSKOG PLANA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2022. GODINU
  4. PREDLOG ODLUKE O KRITERIJUMIMA, MERILIMA I NAČINU IZBORA PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
  5. PREDLOG REŠENJA O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
  6. PREDLOG REŠENJA O PRESTANKU MANDATA ČLANU NADZORNOG ODBORA JP SRPC „MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ“
  7. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „PAROBROD“

U prilogu predloga Dnevnog reda, odbornicima se dostavlja Zapisnik sa 12. sednice Skupštine gradske opštine Stari grad održane dana 18. 11. 2021. godine i predlozi po tačkama Dnevnog reda.

Predlog za tačku 2. se dostavlja samo predsednicima odborničkih grupa u Skupštini gradske opštine Stari grad, dok ostali odbornici mogu izvršiti uvid u isti na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad: www.starigrad.org.rs

Sednica Skupštine gradske opštine Stari grad biće održana u velikoj sali, u prizemlju zgrade Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42.

Pozivaju se odbornici da sednici OBAVEZNO prisustvuju, a u slučaju opravdane sprečenosti, obaveste Odeljenje za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika, na telefon 3223-345, 3227-859 ili 3300-584.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Dušan Petrić 

PRILOG  UZ TAČKU 2. DNEVNOG REDA:

PREDLOG ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU