BIRO ZA NAĐENE STVARI UPRAVE GO STARI GRAD: POSTUPAK PRODAJE PUTEM LICITACIJE (JAVNOG NADMETANJA) NAĐENIH STVARI

Veće Gradske opštine Stari grad u Beogradu, na sednici održanoj dana 12.09.2019. godine, na osnovu člana 77. Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/2014 – prečišćen tekst, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018 i 73/2019), a u vezi sa odredbama člana 10. Odluke o postupku sa nađenim stvarima (“Službeni glasnik Narodnog odbora grada Beograda”, broj 1-2/1949), člana 28. stav 2. Zakon o javnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – dr. zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018), odredbama Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2018), Uredba o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđivati neposrednom pogodbom (“Službeni glasnik RS”, broj 53/2012), Uputstva o postupku sa nađenim stvarima (“Službeni list FNRJ”, broj 93/1949) i Odluke o određivanju nadležnosti Narodnog odbora opštine Stari grad u poslovima po Odluci o postupku sa nađenim stvarima (“Službeni glasnik NR Srbije”, broj 9/1957), donosi

O D L U K U

POKREĆE SE postupak prodaje putem licitacije (javnog nadmetanja) nađenih stvari koje se nalaze u Birou za nađene stvari Uprave Gradske opštine Stari grad, Ulica Makedonska broj 42, u Beogradu, a čuvaju se duže od jedne godine.

Prodaja putem licitacije (javnog nadmetanja) će se održati dana 05.10.2019. godine u prizemlju zgrade Gradske opštine Stari grad u Beogradu, Makedonska broj 42, sa početkom u 10,00 časova.

Nađene stvari su upotrebljavane i prodaju se u viđenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Pravo učešća u postupku prodaje imaju sva zainteresovana lica.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cena u odnosu na početnu cenu koja je određena za svaku stvar pojedinačno prema izvršenoj proceni utvrđenoj u Izveštaju o izvršenoj proceni prodajne vrednosti stvari koje se čuvaju u Birou za nađene stvari, koji je sastavni deo ove odluke.

Nadmetanje se vrši nuđenjem cena bez PDV-a, koji će biti obračunat naknadno, odmah po izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Uplata iznosa za izlicitirane stvari vrši se odmah, nalogom za uplatu ili nalogom za prenos na račun Gradske opštine Stari grad broj 840-745151843-03, s pozivom na broj odobrenja 44 018, po modelu 97. Stvari se preuzimaju odmah po izvršenoj uplati dostavljanjem dokaza o uplati izlicitiranog iznosa.

Zadužuje se Komisija za sprovođenje postupka prodaje nađenih i dostavljenih stvari u Biro za nađene stvari u Gradskoj opštini Stari grad da objavi oglas o prodaji nađenih stvari i sprovede postupak licitacije.

O sprovođenju odluke staraće se Odeljenje za budžet i finansije.

Lista stvari koje su predmet prodaje putem licitacije (javnog nadmetanja) nalazi se na zvaničnom portalu Gradske opštine Stari grad na adresi www.starigrad.org.rs .

IVEŠTAJ O PROCENI STVARI