БИРО ЗА НАЂЕНЕ СТВАРИ УПРАВЕ ГО СТАРИ ГРАД: ПОСТУПАК ПРОДАЈЕ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ (ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА) НАЂЕНИХ СТВАРИ

Веће Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на седници одржаној дана 12.09.2019. године, на основу члана 77. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018 и 73/2019), а у вези са одредбама члана 10. Одлуке о поступку са нађеним стварима (“Службени гласник Народног одбора града Београда”, број 1-2/1949), члана 28. став 2. Закон о јавној својини (“Службени гласник РС”, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), одредбама Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС”, број 16/2018), Уредба о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом (“Службени гласник РС”, број 53/2012), Упутства о поступку са нађеним стварима (“Службени лист ФНРЈ”, број 93/1949) и Одлуке о одређивању надлежности Народног одбора општине Стари град у пословима по Одлуци о поступку са нађеним стварима (“Службени гласник НР Србије”, број 9/1957), доноси

О Д Л У К У

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак продаје путем лицитације (јавног надметања) нађених ствари које се налазе у Бироу за нађене ствари Управе Градске општине Стари град, Улица Mакедонска број 42, у Београду, а чувају се дуже од једне године.

Продаја путем лицитације (јавног надметања) ће се одржати дана 05.10.2019. године у приземљу зграде Градске општине Стари град у Београду, Македонска број 42, са почетком у 10,00 часова.

Нађене ствари су употребљаване и продају се у виђеном стању, без права на рекламацију.

Право учешћа у поступку продаје имају сва заинтересована лица.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највећа понуђена цена у односу на почетну цену која је одређена за сваку ствар појединачно према извршеној процени утврђеној у Извештају о извршеној процени продајне вредности ствари које се чувају у Бироу за нађене ствари, који је саставни део ове одлуке.

Надметање се врши нуђењем цена без ПДВ-а, који ће бити обрачунат накнадно, одмах по избору најповољнијег понуђача.

Уплата износа за излицитиране ствари врши се одмах, налогом за уплату или налогом за пренос на рачун Градске општине Стари град број 840-745151843-03, с позивом на број одобрења 44 018, по моделу 97. Ствари се преузимају одмах по извршеној уплати достављањем доказа о уплати излицитираног износа.

Задужује се Комисија за спровођење поступка продаје нађених и достављених ствари у Биро за нађене ствари у Градској општини Стари град да објави оглас о продаји нађених ствари и спроведе поступак лицитације.

О спровођењу одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије.

Листа ствари које су предмет продаје путем лицитације (јавног надметања) налази се на званичном порталу Градске општине Стари град на адреси www.starigrad.org.rs .

ИВЕШТАЈ О ПРОЦЕНИ СТВАРИ