DEVETA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Skupština gradske opštine Stari grad

I-01 Broj: 06-19/2021 – 18.05.2021. godine

Beograd, Makedonska 42

Arh 2

 

ODBORNICIMA SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Na osnovu člana 34. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 60. Poslovnika Skupštine gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 103/2020 – prečišćen tekst), a u vezi sa odredbama člana 36. Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/2014 – drugi prečišćen tekst, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 i 117/2020), sazivam

za 21.05.2021. godine (petak) u 17.00 sati

9. SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. PREDLOG ODLUKE O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.08.2020. GODINE
 2. PREDLOG ODLUKE O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2020. GODINU
 3. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENJU AKCIJE UKLJUČIVANJA GRAĐANA U BUDŽETSKI PROCES I PRIPREME GRAĐANSKOG BUDŽETA
 4. PREDLOG ETIČKOG KODEKSA PONAŠANJA FUNKCIONERA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
 5. PREDLOG REŠENJA O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
 6. PREDLOG REŠENJA O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ADMINISTRATIVNE KOMISIJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
 7. PREDLOG REŠENJA O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PROPISE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
 8. PREDLOG REŠENJA O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA BORAČKA I INVALIDSKA PITANJA I SOCIJALNU ZAŠTITU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
 9. PREDLOG REŠENJA O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA GRAĐEVINSKE I KOMUNALNE POSLOVE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
 10. PREDLOG REŠENJA O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
 11. PREDLOG REŠENJA O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

U prilogu predloga Dnevnog reda, odbornicima se dostavlja Zapisnik sa 8. sednice Skupštine gradske opštine Stari grad održane dana 25.02.2021. godine i predlozi uz tačke Dnevnog reda, izuzev priloga uz tačku 1. i 2. koji se dostavlja samo predsednicima odborničkih grupa u Skupštini gradske opštine Stari grad, dok ostali odbornici mogu izvršiti uvid u isti na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad: www.starigrad.org.rs

Sednica Skupštine gradske opštine Stari grad biće održana u velikoj sali, u prizemlju zgrade Gradske opštine Stari grad, Makedonska 4Pozivaju se odbornici da sednici OBAVEZNO prisustvuju, a u slučaju opravdane sprečenosti, obaveste Odeljenje za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika, na telefon 3223-345, 3227-859 ili 3300-584.

DOPUNE DNEVNOG REDA:

 Pre tačke 1. Dnevnog reda, dodaju se kao nove tačke Dnevnog reda i to:

Tačka 1. PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

 Tačka 2. PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Tačka 3. PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD (predlog će biti utvrđen u toku sednice)

Tačka 4. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

 Tačka 5. PREDLOG IZMENE KADROVSKOG PLANA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2021. GODINU

Tačka 6. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG IZMENA I DOPUNA PROGRAMA RADA UK „PAROBROD“ ZA 2021. GODINU

 Tačka 7. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA POSLOVANJA UK „PAROBROD“ ZA 2021. GODINU

Tačka 8. PREDLOG REŠENJA O DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

 Tačka 9. PREDLOG REŠENJA O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA SPROVOĐENJE OMLADINSKE POLITIKE (KANCELARIJA ZA MLADE) SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD (predlog će biti utvrđen u toku sednice)

Tačke od 1-11. postaju tačke 10-20. Dnevnog reda.

 Predlog za tačku 4. i prilozi uz tačke 6. i 7. se dostavljaju samo predsednicima odborničkih grupa u Skupštini gradske opštine Stari grad, dok ostali odbornici mogu izvršiti uvid u isti na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad: www.starigrad.org.rs

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Dušan Petrić

PRILOG :

 1. PREDLOG ODLUKE O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA PERIOD 01.01. DO 31.08.2020. GODINE 
 2. PREDLOG ODLUKE O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2020. GODINU
 3. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2021. GODINU
 4. PRILOG – PREDLOG IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA POSLOVANJA UK „PAROBROD“ ZA 2021.
 5. PREDLOG IZMENA I DOPUNA PROGRAMA RADA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „PAROBROD“ ZA 2021. GODINU