USVOJEN BUDŽET GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2010. GODINU

Na jedanaestoj sednici glasovima većine prisutnih odbornika Skupštine usvojena je Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2010. godinu. Budžet opštine, ukupni prihodi i primanja, za narednu godinu iznosi 1.440.665.000 dinara.

Struktura budžeta je sledeća: tekući prihodi u iznosu 1.417.204.000 dinara utvrđenih Odlukom o obimu sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda i primanja koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama u 2010. godini, prihoda od memorandumskih stavki za refundaciju rashoda u inosu od 2. miliona dinara, sopstvenih prihoda indirektnog korisnika budžetskih sredstava u iznosu od 2.862.000 dinara i primanja od otplate kredita u iznosu od 18.599.00 dinara. Navedeni prihodi i primanja predstavljaju obim sredstava za finansiranje javnih rashoda. Iz klasičanog okvira budžeta od 663.594.000 dinara finansiraće se obavljanje zakonskih funkcija opštine kroz obezbeđivanje sredstava za plate i materijalne troškove zaposlenih u Opštinskoj upravi i JP „Poslovni prostor opštine Stari grad“, kao i za plaćanje PDV-a na prihod od zakupa poslovnog prostora. Planirano je da klasični okvir budžeta pokrije i nove nadležnosti iz oblasti kulture, sporta i obrazovanja. Ostala sredstva, 753.610.000 dinara, čine namenski deo budžeta i po Zakonu o finansiranju lokalne samouprave mogu se trošiti isključivo za investiciona održavanja, nabavku i održavanje osnovnih sredstava i opreme.

Odbornici su izabrali Živojina Davidovića, za zamenika predsednika Skupštine GO Stari grad, iz Liberalno demokratske stranke (LDP), umesto Koste Andrića, koji je na prethodnoj sednici podneo ostavku na to mesto zbog obaveza na mestu direktora Kancelarije za mlade Grada Beograda.

Usvojen je i Predlog rešenja o izmenama i dopunama rešenja o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik opština Stari grad, za sve korisnike, linearno u visini od 6 odsto. Takođe, ostale tačke koje su se našle na jedanaestoj sednici odnosile su se na JP SRPC „Milan Gale Muškatirović“. Usvojeno je i pravno usaglašavanje Odluke o izmenama i dopunama odluke o osnivanju JP SRPC „Milan Gale Muškatirović“ u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji, Međunarodnim računovodstvenim standardima i Zakonu o porezu na dobit preduzeća, čime se izvršilo knjigovodstveno evidentiranje povećanja kapitala preduzeća. Dosadašnji vršilac dužnosti direktora Petar Popović je, u skladu sa Statutom Gradske opštine Stari grad (član 35. tačka 13.), izabran za direktora JP SRPC „Milan Gale Muškatirović“, na period od 4 godine.

Sednici je prisutvovao 51 od 56 odbornika, koliko broji puni saziv Skupštine gradske opštine Stari grad.